НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Педагогика

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Проф. Елеонора Милева, ДН ; Доц. Ина Владова ; Ас. Мария Бончева
Хонорувани преподаватели- Доц. Иванка Тошева

Учебна програма за кинезитерапевти Учебна програма за учители Учебна програма за треньори Конспект

УЧЕБНА ПРОГРАМА
за кинезитерапевти

МОДУЛ:

Педагогика с медицинска педагогика

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ:

Кинезитерапия

КУРС:

ІІ

СЕМЕСТЪР”

ІІІ

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

редовна

ОКС:

Бакалавър

ХОРАРИУМ»

45 часа

ECТS:

3

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: доц.Евдокия Ценева, доктор; доц. Елеонора Милева, доктор; гл.ас. Иванка Тошева, ас. Ина Владова

УЧЕБНИЦИ:

  1. Ценева, Е. Спортна педагогика, С., ИЦТТ “Информа”, 1998
  2. Милева, Е. Ръководство за семинарни упражнения по общи основи на педагогиката и дидактика, С., БПС, 2002
  3. Андреев, М. Процесът на обучението/ Дидактика, С., Унив. Изд. “Св. Кл. Охридски”, 1996
  4. Теория на възпитанието. Автор. Колектив, С., АСКОНИ-ИЗДАТ, 1996

ИЗПИТНО ИЗИСКВАНЕ: Една писмена контролна работа /или реферат/ и писмен теоретичен изпит

АНОТАЦИЯ: Oбучението по педагогика има за цел да осигури професионална компетентност на студентите относно същността на педагогическата наука и практическото приложение на педагогическите знания в сферата на кинезитерапията. Очертани са родовите и видовите характеристики, специфичната проблематика на медицинската педагогика, като част от системата на педагогическата наука.
Обучението и възпитанието се разглеждат като социални технологии с фундаментално значение за личностното развитие, анализират се модалните им характеристики в рехабилитационния и оздравителния процес.
Специално внимание се отделя на педагогическите измерения на общуването между кинезитерапевт и пациент; на здравословното и психическото състояние на пациента и влиянието му върху процеса на обучение; на ролята на самовъзпитанието в оздравителния процес.

Съдържание на модулна единица

Л.

у.

текущ
контрол

1.

Научен статут на педагогиката. Предмет, обект, основни понятия. Основни етапи в историческото развитие и съвременно състояние на педагогическата наука. Система на педагогическите дисциплини. Медицинска педагогика. Приложение на педагогическите знания в сферата на кинезитерапията. Методи за изследване в общата и в медицинска педагогика.

8

7

2.

Дидактиката - обща теория на обучението. Процесът на обучение като специфична познавателна дейност - същност, особености, структура. Когнитивна и мотивационна основа на обучението. Технология - принципи и методи. Обратна връзка в обучението - проверка и оценка на постиженията. Организация на учебната дейност в кинезитерапията.

7

8

 

 

3.

Теоретични основи на възпитанието в кинезитерапията. Възпитанието като фактор за развитието на личността. Роля на социалната среда и на наследствеността за развитието. Възпитанието като личностен процес и взаимодействие.Специфика в кинезитерапията.
Самовъзпитание и оздравителен процес. Методи на възпитание и самовъзпитание.
Педагогически измерения на общуването между кинезитерапевт и пациент. Професионално-личностен облик и професионална етика на кинезитерапевта.

8

7

Писмена контролна работа/реферат/

 

??????? ??? Facebook Twitter Share