НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Анатомия

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Доц. д-р Здравко Стефанов, доктор ; Доц. д-р Надя Савова, доктор ; Доц. Ива Зарева, доктор ; Доц. Мариана Пендева, доктор ; Ас. д-р Галина Русимова ; Ас. д-р Димитър Загорски

Учебна програма за ТФ Учебна програма за УФ Учебна програма за КТ

Учебна програма по Кинезитерапия

Учебна дисциплина: Анатомия и кинезиология
Курс: І , Семестър: 1,2
ОКС: бакалавър
Хорариум:  180 часа, ECTS: 12

Цел:
Студентите получават функционално-анатомични фундаментални знания. Двигателният апарат се разглежда с наблягане на кинезиологичните характеристики. Материалът е съобразен с изискванията на клиничните специални дисциплини. Системите се разглеждат с техните възрастови особености и се набляга на анатомичните предпоставки за възникване на различни заболявания.

Учебници и учебни помагала:

 1. Моров, Сп., Анатомия на човека, МФ, С., всички издания;
 2. Тодоров Т., Сп. Моров, Б. Трендафилов, М. Гикова, Анатомия. Атлас-ръководство, НСА Прес, С., всички издания;
 3. Ванков, В., Г. Гълъбов, Анатомия на човека, МФ, С., всички издания;
 4. Трендафилов Б., Н. Нарлиева, П. Трендафилов, Терминологичен справочник по анатомия, НСА Прес, С., 2003;
 5. Гикова М., Практикум по анатомия, НСА Прес, С., 2003;
 6. CD –Rom: A Color Atlas of Human Morphology, Body Works 6,0

Интернет адреси:

 1. http://www.ama-assn.org/ Atlas of the Body;
 2. http://www.rad.washington.edu/anatomy/ Anatomy modules;
 3. http://www.meddean.luc.edu/ Structure of the Human Body

Изпитни изисквания:

 1. 1. Текущ контрол върху трите раздела на двигателен апарат – кости, свързване между костите и мускули. Защита на реферат “Кинезиологичен анализ на елементарни или сложни движения”. При отлична оценка студентът се освобождава от въпросите за двигателен апарат на изпита.
 2. 2. Практически изпит на препарати. Теоретичен писмен изпит

Учебна програма

 

 

                Съдържание   на   модулна единица

 

  Л.

 

  У.

 

   текущ    

  контрол

1.

 

 

 

 

 

Функционална анатомия и кинезиология-системна обвързаност, основни понятия. Анатомическа терминология. Понятие за топографска анатомия. Оси и равнини на тялото.  Системно-структурна схема на живата материя – клетка, тъкани, органи, системи, организъм.

  8

 7

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

Двигателният апарат като цяло, активна и пасивна част. Остеология. Костна тъкан. Видове кости. Функция на костите, кинематични звена. Произход и развитие на костите. Процеси на стареене. Кости на гръбначен стълб. Кости на гръден кош. Череп.

  2

13

 

 

3.

 

 

 

Кости на горен крайник. Кости на долен крайник.

 2

13

Тест върху мод.ед. 2 и 3

4.

 

 

 

 

Свързвания между костите. Непрекъснати свързвания – видове. Прекъснато (подвижно) свързване. Елементи на ставите. Механика на ставите – степени свобода и размер на движение. Кинематични вериги. Свързвания между костите на горен крайник и на долен крайник.

 2

13

 

5.

 

 

 

 

Свързвания между прешлените. Гръбначният стълб като цяло – извивки, механика, възрастови особености. Свързване между костите на гръден кош. Възрастови и кинезиологични особености на костно-ставния апарат на човека.

 2

13

Колоквиум върху мод. ед. 4 и 5

6.

 

 

 

 

 

Миология. Напречно-набраздена мускулна тъкан. Бели и червени мускулни влакна – особености и функционални различия. Мускулът като орган. Многомерност на двигателния апарат, особености на мускулното действие, междумускулна синергия. Кинезиологичен анализ – на елементарни движения и сложни двигателни действия (алгоритъм). Мускули на глава, шия и туловище – залавни места, функции и инервация. Кинезиологичен анализ на движенията на гръбначен стълб.

 2

13

 

7.

 

 

 

Мускули на горен крайник – залавни места, функции и инервация. Кинезиологични анализи на движенията в ставите на горен крайник и раменен апарат като цяло.

 2

13

Колоквиум върху мод. ед. 6 и 7

8.

 

 

 

Мускули на долен крайник – залавни места, функции и инервация. Свод на ходилото. Кинезиологичен анализ на движенията в ставите и долен крайник, на ходене и клякане – изправяне.

 2

 

 

  

13

 

 

 

Реферат

Кинезиологичен анализ

9.

Вътрешни органи – тръбести и паренхимни, принципно устройство. Системи вътрешни органи –устройство, функции, възрастова морфология. Храносмилателна система. Дихателна система. Отделителна система. Полова система. Ситус и хабитус на вътрешните органи.

10

5

 

10.

Сърдечно-съдова система. Принципно устройство. Кръвоносна система – сърце, съдове на големия и малкия кръг на кръвообращение. Лимфна система – органи, устройство и функции. Жлези с вътрешна секреция. Хуморална регулация на жизнените функции.

 8

7

 

11.

Нервна система. Нервна тъкан. Морфологична основа на рефлексната дейност на НС и управление на движенията. Принципно устройство на ЦНС. Гръбначен мозък. Главен мозък: продълговат мозък, заден мозък (мост и малък мозък), среден мозък, междинен мозък, краен мозък.

10

5

 

12.

Периферна нервна система – принципно устройство. Черепномозъчни нерви. Гръбначномозъчни нерви. Соматична и вегетативна НС – принципни различия. Вегетативна нервна система, симпатиков и парасимпатиков дял. Пътища в нервната система – аферентни и еферентни. Сетивни органи, сензорни системи.

10

5

 

Календарен тематичен план по анатомия с кинезиология

КТ, ІІ семестър, 2004/2005 уч. г. по учебни седмици

ТЕМА

ДАТА

1.

Лекции: Нервна система. Нервна тъкан – неврони и невроглия. Анатомична и функционална класификация на НС. 2ч.

Семинарни упражнения: Мускули на рамо и мишница. 4ч.

21.02 до 25.02

2.

Лекции: ЦНС. Гръбначен мозък. Сегментен строеж на гръбначния мозък. Образуване на гръбначно-мозъчните нерви. 2ч.

Семинарни упражнения: Мускули на предмишница – предна и странична група. 4ч.

28.02 до 04.03

3.

Лекции: Продълговат мозък. Заден мозък – мост и малък мозък. 2ч.

Семинарни упражнения: Мускули на предмишница – задна група. Мускули на ръката. 4ч.

07.03 до 11.03

4.

Лекции: Среден и междинен мозък. 2ч.

Семинарни упражнения: Мускули около тазобедрената става и предна група на бедрото. 4ч.

14.03 до 18.03

5.

Лекции: Краен мозък. Кора на крайния мозък. Локализация на функциите в кората. 2ч.

Лекции: Системи бяло вещество и базални ядра на крайния мозък. 2ч.              

Семинарни упражнения: Мускули на бедро – задна и медиална група. Предна група мускули на подбедрицата. 4ч.

21.03 до 25.03

6.

Лекции: Периферна нервна система. Гръбначно-мозъчни нерви. 2ч.

Лекции:  Шиен и мишничен сплит. 2ч.

Семинарни упражнения: : Странична и задна група на подбедрицата и мускули на ходило. 4ч.

28.03 до 01.04

7.

Лекции: Поясен и кръстен сплит. 2ч.

Лекции:  Черепно-мозъчни нерви. 2ч.

Семинарни упражнения: Мускули на гърба – повърхностни и дълбоки. 4ч.

04.04 до 08.04

8.

Лекции: ВНС – симпатиков и парасимпатиков дял. 2ч.

Семинарни упражнения: Мускули на гърдите. Мускули на коремната стена. 4ч.

11.04 до 15.04

9.

Лекции: Аферентни и еферентни пътища в НС. 2ч.

Семинарни упражнения: Работа с препарати на горен и долен крайник. 4ч.

18.04 до 22.04

10.

Лекции: Кинезиологичен анализ на елементарни движения и сложни циклични движения – алгоритъм. 2ч.

Семинарни упражнения: Колоквиум – мускули. 4ч.

25.04 до 29.04

11.

Лекции: Вътрешни органи, тръбести и паренхимни. Системи ВО. 2ч.

Семинарни упражнения: Сърдечно-съдова система. Кръвоносна система. 4ч.

09.05 до 13.05

12.

Лекции: Храносмилателна система. Храносмилателен тракт. Черен дроб и панкреас. 2ч.

Семинарни упражнения: Лимфна система. Паренхимна и съдова част. 4ч.

16.05 до 20.05

13.

Лекции: Дихателна система – проводна и респираторна част. 2ч.

Семинарни упражнения: Сетивни органи. Орган на зрението. 4ч.

23.05 до 27.05

14.

Лекции: Пикочо-полова система. 2ч.

Семинарни упражнения: Орган на слуха и равновесието. 4ч.

30.05 до 03.06

Забележка : Лекционният курс се води от доц. д-р М. Гикова
Семинарните упражнения се водят от доц. д-р М.Гикова, доц. д-р Н. Савова и гл.ас. д-р Здр. Стефанов

Сподели във Facebook Twitter Share