НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Анатомия

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Доц. д-р Здравко Стефанов, доктор ; Доц. д-р Надя Савова, доктор ; Доц. Ива Зарева, доктор ; Доц. Мариана Пендева, доктор ; Ас. д-р Галина Русимова ; Ас. д-р Димитър Загорски, доктор

Учебна програма за ТФ Учебна програма за УФ Учебна програма за КТ

В сектора се обучават студенти от трите факултета, образователна и квалификационна степен  “Бакалавър”.

Учебна програма за Учителски факултет

Учебна дисциплина: Функционална и възрастова анатомия
Курс: І , Семестър: 1,2
ОКС: бакалавър
Хорариум:  105 часа, ECTS: 7

Цел:
Студентът добива познания в областта на функционалната анатомия и възрастовите морфологични особености. На тази база става възможно с методите и средствата на физическото възпитание да се работи целенасочено за подобряване на физическото развитие и физическата дееспособност на подрастващите, съобразно анатомичните им и възрастови особености.

Учебници и учебни помагала:

  1. Моров, Сп., Анатомия на човека, МФ, С., всички издания;
  2. Тодоров Т., Сп. Моров, Б. Трендафилов, М. Гикова, Анатомия. Атлас-ръководство, НСА Прес, С., всички издания;
  3. Ванков, В., Г. Гълъбов, Анатомия на човека, МФ, С., всички издания;
  4. Трендафилов Б., Н. Нарлиева, П. Трендафилов, Терминологичен справочник по анатомия, НСА Прес, С., 2003;
  5. Гикова М., Практикум по анатомия, НСА Прес, С., 2003; CD –Rom: A Color Atlas of Human Morphology, Body Works 6,0;

Интернет адреси:

  1. http://www.ama-assn.org/ Atlas of the Body;
  2. http://www.rad.washington.edu/anatomy/ Anatomy modules;
  3. http://www.meddean.luc.edu/ Structure of the Human Body

Изпитни изисквания:

  1. 1. Текущ контрол върху трите раздела на двигателен апарат – кости, свързване между костите и мускули. При отлично представяне студентът се освобождава от въпросите за двигателен апарат на изпита.
  2. 2. Писмен теоретичен изпит

Учебна програма

                                                                                                         

 

 

                Съдържание   на   модулна единица

 

 Л.

 

 У.

 

   текущ    

  контрол

1.

 

 

 

 

 

Въведение в анатомията. Анатомията като морфологична дисциплина. Функционална анатомия. Анатомическа терминология. Оси и равнини на тялото. Системно-структурна схема на живата материя. Двигателният апарат като цяло.Възрастова морфология - произход, растеж и стареене.

 8

 7

 

2.

 

 

 

 

Остеология. Костна тъкан. Видове кости. Произход, растеж и развитие на костите. Кинематични звена. Кости на гръбначен стълб. Кости но гръден кош. Череп. Кости на горен крайник. Кости на долен крайник.

 4

 11

Тест

3.

 

 

 

 

 

Свързвания между костите. Непрекъснати свързвания - видове. Прекъснато (подвижно) свързване. Елементи на ставите. Механика на ставите - степени на свобода и размер на движение. Кинематични вериги. Свързвания между костите на горен крайник и на долен крайник. Свързвания между прешлените. Гръбначният стълб като цяло - извивки, механика, възрастови особености. Свързване между костите на гръден кош. Възрастови и кинезиологични особености на костно-ставния апарат на човека.

 4

 11

Колоквиум

4.

 

 

 

 

 

Миология. Напречно-набраздена мускулна тъкан. Бели и червени мускулни влакна - особености и функционални различия. Мускулът като орган. Многомерност на двигателния апарат, особености на мускулното действие, междумускулна синергия.  Мускули на глава, шия и туловище - залавни места, функции и инервация. Мускули на горен крайник - залавни места, функции и инервация. Мускули на долен крайник - залавни места, функции и инервация. Свод на ходилото.

 4

 11

Колоквиум

(практически

и теоретичен)

5.

 

 

 

 

Вътрешни органи - тръбести и паренхимни, принципно устройство. Системи вътрешни органи. Храносмилателна система. Дихателна система. Пикочо-полова система. Ситус и хабитус на вътрешните органи.

 5

 10

 

6.

 

 

 

 

 

Сърдечно-съдова система. Принципно устройство. Кръвоносна система - сърце, съдове на големия и малкия кръг на кръвообращение. Лимфна система - органи.

Жлези с вътрешна секреция. Хуморална регулация на жизнените функци

 10

 5

 

7.

 

 

 

 

 

Нервна система. Нервна тъкан. Морфологична основа на рефлексната дейност на НС и управлението на движенията. Принципно устройство на ЦНС и ПНС. Главен мозък. Гръбначен мозък. Периферна нервна система. Черепномозъчни нерви. Гръбначномозъчни нерви. Вегетативна нервна система, симпатиков и парасимпатиков дял. Пътища в нервната система. Сетивни органи.

 10

 5

 

 

Календарен тематичен план по анатомия (функционална и възрастова)
УФ ІІ семестър, 2004/2005 уч. г. по учебни седмици

Тема

Дата

1.

Лекции: Нервна система. Нервна тъкан – неврони и невроглия. Анатомична и функционална класификация на НС. 2ч.

Семинарни упражнения: Мускули на рамо и мишница. 2ч.

от 28.02 до 04.03.05

2.

Лекции: ЦНС. Гръбначен мозък. Сегментен строеж на гръбначния мозък. Образуване на гръбначно-мозъчните нерви. 2ч.

Семинарни упражнения: Мускули на предмишница – предна и странична група. 2ч.

07.03 до 11.03

3.

Лекции: Продълговат мозък. Заден мозък – мост и малък мозък. 2ч.

Семинарни упражнения: Мускули на предмишница – задна група. Мускули на ръката. 2ч.

14.03 до 18.03

4.

Лекции: Среден и междинен мозък. 2ч.

Семинарни упражнения: Мускули около тазобедрената става и предна група на бедрото. 2ч.

21.03 до 25.03

5.

Лекции: Краен мозък. 2ч.

Семинарни упражнения: Мускули на бедро – задна и медиална група. Предна група мускули на подбедрицата. 2ч.

28.03 до 01.04

6.

Лекции: Периферна нервна система. Гръбначно-мозъчни и черепно-мозъчни нерви. 2ч.

Семинарни упражнения: : Странична и задна група на подбедрицата и мускули на ходило. 2ч.

04.04 до 08.04

7.

Лекции: ВНС – симпатиков и парасимпатиков дял. 2ч.

Семинарни упражнения: Мускули на гърба – повърхностни и дълбоки. 2ч.

11.04 до 15.04

8.

Лекции: Възрастова анатомия на двигателен апарат. 2ч.

Семинарни упражнения: Мускули на гърдите. Мускули на коремната стена. 2ч.

18.04 до 22.04

9.

Семинарни упражнения: Работа с препарати на горен и долен крайник. 2ч.

25.04 до 29.04

10.

Семинарни упражнения: Колоквиум – мускули. 2ч.

09.05 до 13.05

11.

Семинарни упражнения: Сърдечно-съдова система. Кръвоносна система. 2ч.

16.05 до 20.05

12.

Семинарни упражнения: Лимфна система. 2ч.

23.05 до 27.05

13.

Семинарни упражнения: Сетивни органи. Орган на зрението. 2ч.

30.05 до 03.06

14.

Семинарни упражнения: Орган на слуха и равновесието. 2ч.

06.06 до 10.06

Забележка: Лекционният курс се води от доц. д-р М. Гикова. Семинарните упражнения от гл. ас. Ива Зарева, гл. ас. М. Пендева, гл. ас. д-р Здр. Стефанов.

Сподели във Facebook Twitter Share