НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Карате

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Гл. ас. Радослав Пенов

Изтъкнати спортисти

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО КАРАТЕ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Треньор по вид спорт (карате)
КУРС: І-ІV СЕМЕСТЪР: 1-7
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна
ОКС: бакалавър
ХОРАРИУМ: 390 часа ECTS: 26
ПРЕПОДАВАТЕЛ: ас. Радослав Пенев
ИЗПИТНО ИЗИСКВАНЕ: писмен и устен изпит /комбиниран/ и практически изпит /върху преминатите хватки/

АНОТАЦИЯ: Студента придобива познания и умения в практиката на карате. На основата на общотеоретичните предмети се акцентира върху методиката на преподаване, обучение и усъвършенстване в тренировъчния процес, научната област и др.

съдържание на модулна единица

Л.

у.

текущ

контрол

1.

Обща характеристика, социално значение, роля и предмет на каратето. Исторически преглед на развитието на каратето в света и България. Кихон, основни позиции на място. Основни позиции в движение.

6

9

 

2.

Исторически преглед на развитието на бойните изкуства.

Кихон, основни удари с ръце. Кихон, основни блокове с ръце.

6

9

 

3.

Класификация, и съдържание на каратето. Терминология на карате. Кихон, основни удари с крак.

6

9

 

4.

Правилник на ВУКО. Кихон, удари с крак в движение. Кумите (спаринг).

6

9

 

5.

Правилник на ВУКО. Кихон, комбинации с ръце. Ката-Хеян-Шодан

6

9

Изпит

6.

Правилник на ВУКО (практика). Методически похвати в обучението по карате.

6

9

 

7.

Стратегия и тактиката. Кихон, комбинации с ръце и крака. Ката-Хеян-Шодан.

6

9

 

8.

Тактика на спортното състезание. Основни удари и блокове с ръце.

6

9

 

9.

Обзавеждане на залата по карате. Правилник ВУКО. Кихон, комбинации с крака. Ката.

6

9

 

10.

Структура на урока. Тренировъчни натоварвания. Ката-Хеян-Шодан. Ката-Хеян-Нидан.

6

9

 

11.

Обща и специална подготовка на каратиста. Кихон – изисквания за 9-то, 8-мо, 7-мо и 6-то кю.

6

9

 

12.

Характеристика, методи и средства за развитието на качеството издръжливост. Ката-Хеян-Сандан.

6

9

 

13.

Средства за развитието на качеството гъвкавост. Ката-Сандан. Кихон – блокове с крак. Ката-Хеян-Сандан.

6

9

 

14.

Психологическа подготовка и самоуправление. Спортен режим. Равновесна устойчивост. Ката-Сандан.

6

9

 

15.

Приложение на силите в карате. Биомеханичен анализ на технико-тактическите действия. Кумите.

6

9

 

16.

Периодизация и планиране на подготовката. Годишно планиране. Кумите.

6

9

 

17.

Оперативно планиране, изготвяне на работни планове. Ката-Сандан, Ката-Нидан.

6

9

 

18.

Възрастови особености, организация и методика на тренировката с деца и юноши. Ката-Йондан, Годан. Кумите.

6

9

 

19.

Методика на преподаване на техниката. Методика на преподаване на физическите качества. Ката Хеян Йондан, Годан. Кумите

6

9

 

20.

Интегралност и поливариативност на спортната тренировка. Изисквания за 9-то, 8-мо, 7-мо кю.

6

9

 

21.

Организация на работата в клубовете. Мениджмънт в карате. Хеян Годан. Изисквания за 6-то, 5-то и 4-то кю.

6

9

 

22.

Тенденции в развитието на световното и българско карате. Комбинации с ръце и крака. Ката Бассай-дай.

4

11

 

23.

Приложение на научните постижения в практиката. Изисквания за 3-то и 2-ро кю. Ката Бассай-дай. Джион. Кумите.

4

11

 

24.

Технически комбинации – кихон. Преговор на правилата на ВУКО. Ката Джитте, Енхи. Кумите.

4

11

 

25.

Частна методика за обучение. Изисквания за 1-во кю. Ката-Каниу-Дай. Изисквания за 1-ви дан.

4

11

 

26.

Методика на преподаване на техниката на карате. Изпит за 1-ви дан.

4

11

Изпит

УЧЕБНИЦИ:

  1. Богданов, П., Св. Иванов, “Карате”, МиФ, С., 1972;
  2. Фунакоши Г., “Карате-до – нюмон”, ИК “Фокус”, С., 1994;
  3. Ояма, М., “Карате”, Stering Publish Co, NY, 1975;
  4. Долин, А., Г. Попов “Кемпо”, ДФ “Абагар”, Плевен, 1991;
  5. Каназова, Х., “Нунчаку”, Драгон букс, 1982;
  6. Петров, Р., Д. Дагоров, Н. Берберов, О. Макавеев, “Свободна и класическа борба”, МиФ, С., 1977.

 

Сподели във Facebook Twitter Share