НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Биохимия

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Доц. д-р Любомир Петров, доктор ; Доц. Албена Александрова, доктор ; Гл. ас. Николай Заеков, доктор ; Ас. Мария Захаринова

Учебни програми Тематичен план и конспект

Учебни планове по биохимия

II курс, 3 семестър

ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ:
Треньор по вид спорт -8 лекции - 16 часа, 7 упр. -14 часа
Учител по физическо възпитание - 8 лекции - 16 часа, 7 упр. - 14 часа
Кинезитерапия -8 лекции -16 часа, 7 упр. -1 4 часа

Лекции:
1.Строеж на клетката и биохимични функции на клетъчните органели.
2. Ензими - структура , свойства и механизъм на действие.
3. Биоенергетика. Гибсова енергия. Ендергонични, екзергонични и равновесни реакции. Нормоергични и макроергични връзки, съединения и реакции.
4. Биологично окисление. Биологични редокссистеми.
5. Дихателна верига - структура и функции. Окислително фосфорилиране.
6. Обмяна на веществата. Обща схема на катаболизма. Смилане и резорбция на хранителните ващества.
7. Нуклеинови киселини. Синтез на белтък.
8. Катаболизъм на глюкозата: аеробна и анаеробна гликолиза. Съдба на лактата.

Лабораторни упражнения:
1. По- важни функционални групи, съединения и реакции в органичната химия.
2. Електролитна дисоциация. Същност и причини. Водороден експонент. Киселини и основи. Буфери.
3. Въглехидрати- структура и свойства. Качествени проби. Количествено определяне.
4. Липиди- структура и свойства. Качествено определяне на липиди.
5. Аминокиселини- структура и свойства. Хроматографско определяне на аминокиселини. Белтъци- структура и свойства. Качествени реакции за определяне на белтъци.
6. Витамини- определяне и класификация. Биологични функции. Цветни реакции за доказване на витамини.
7. Хормони- определяне и класификация. Механизъм на биологично действие. Цветни реакции за доказване на хормони.


ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
10 лекции - 20 часа 5 упр. - 10 часа

Лекции:
1. Ензими - структура и функции. Регулация на ензимната активност.
2. Биологично окисление. Биоенергетика. Дихателна верига.
3. Катаболизъм на глюкозата. Анаеробна и аеробна гликолиза. Цикъла на Кребс.
4. Катаболизъм на мазнините. Енергетичен баланс.
5. Катаболизъм на аминокиселините. Взаимна връзка между обмяната на основните хранителни вещества.
6. Биохимия на кръвта. Структура на хемоглобиновата молекула. Алкално - киселинно равновесие. Буфери.
7. Биохимия на мускулната тъкан: клетъчна и молекулярна организация.
8. Класификация на физическите натоварвания. Биохимична характеристика на основните двигателни качества.
9. Биохимия на умората и възстановяването.
10. Тренираност, разтренираност, претренираност. Типове трениловъчни натоварвания.

Лабораторни упражнения:
1. Основни функционални групи, реакции и съединения в органичната химия.
2. Въглехидрати и липиди. Структура и функции.
3. Аминокиселини и белтъци. Структура и функции.
4. Витамини. Механизъм на биологичното действие.
5. Хормони. Механизъм на биологичното действие.


РЕХАБИЛИТАТОРИ
10 лекции - 20 часа 6 упр. - 12 часа

Лекции:
1. Ензими - структура и функции. Регулация на ензимната активност.
2. Биоенергетика. Гибсова енергия. Ендергонични, екзергонични и равновесни реакции. Макроергични съединения - АТФ и др.
3. Биологично окисление. Биологични редоксдвойки.Дихателна верига.
4. Обмяна на веществата. Смилане на въглехидрати, мазнини и белтъци.
5.Катаболизъм на въглехидрати. Гликолиза и цикъл на Кребс.
6. Катаболизъм на мазнини и белтъци. Взаимна връзка между обмяната на белтъци, мазнини и въглехидрати
7. Биохимия на кръвта. Структура на хемоглобиновата молекула. Алкално - киселинно равновесие. Буфери.
8. Биохимия на мускулната тъкан. Клетъчна и молекулярна организация. Мускулно съкращение. Типове мускулни влакна.
9. Биохимия на мускулната тъкан. Енергетика на мускулната работа. Умора и възстановяване.
10. Метаболитни заболявания.

Лабораторни упражнения:
1. По- важни функционални групи, съединения и реакции в органичната химия.
2. Въглехидрати и липиди.
3. Аминокиселини и белтъци.
4. Витамини.
5. Хормони.
6. Обмяна на гликогена. Кръвна захар. Регулация.


ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН
4 лекции - 8 часа 4 упр. - 8 часа

Лекции:
1. Биоенергетика. Гибсова енергия. Ендергонични, екзергонични и равновесни реакции. Нормоергични и макроергични връзки, съединения и реакции.
2. Биологично окисление. Биологични редоксдвойки.
3. Дихателна верига - структура и функции.
4. Обмяна на веществата. Обща схема на катаболизма. Смилане и резорбция на хранителните вещества.

Лабораторни упражнения:
1. Елементи на атамно - молекулната теория. Учение за химичните връзки. По- важни функционални групи, съединения и реакции в органичната химия.
2. Въглехидрати - структура и свойства. Липиди - структура и свойства.
3. Аминокиселини - структура, свойства и представители. Белтъци - структура и свойства.
4. Ензими - структура, свойства и представители.


4 семестър

ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ:
Треньор по вид спорт: 14 лекции - 28 часа, 7 упр. - 14 часа
Кинезитерапия: 14 лекции - 28 часа, 7 упр. - 14 часа

Лекции:
1. Цикъл на Кребс.
2. Катаболизъм на мастните киселини и глицерола. Енергетичен баланс.
3. Катаболизъм на аминокиселините: декарбоксилиране, трансаминиране, обща схема на разграждане на въглеродния скелет. Синтез на урея.
4. Взаимна връзка между обмяната на веществата: пътища за възможни превръщания между белтъци, мазнини и въглехидрати.
5. Биохимия на кръвта: хемоглобинът като преносител на кислород, въглероден диоксид, протони.
6. Биохимия на кръвта: протонен баланс и функция на кръвните буфери.
7. Биохимия на мускулната тъкан: клетъчна и молекулярна организация.
8. Биохимия на мускулната тъкан: молекулярен механизъм на мускулното съкращение. Пътища за ресинтез на АТФ.
9. Типове мускулни влакна. Метаболизъм на мускулната тъкан.
10. Класификация на физическите натоварвания. Биохимична характеристика на основните двигателни качества.
11. Биохимия на умората и възстановяването.
12. Биохимични основи на тренировката: адаптация и трансформация на мускулните влакна под влияние на тренировката.
13. Тренираност, разтренираност, претренираност. Типове тренировъчни натоварвания.
14. Биохимични основи на най- често срещаните обменни заболявания.Биохимична характеристика на диабета и затлъстяването.


УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
8 лекции - 16 часа, 7 упр.- 14 часа

Лекции:
1. Цикъл на Кребс.
2. Катаболизъм на мастните киселини и глицерола. Енергетичен баланс.
3. Катаболизъм на аминокиселините: декарбоксилиране, трансаминиране, обща схема на разграждане на въглеродния скелет. Синтез на урея.
4. Взаимна връзка между обмяната на веществата: пътища за възможни превръщания между белтъци, мазнини и въглехидрати.
5. Биохимия на кръвта: хемоглобинът като преносител на кислород, въглероден диоксид, протони.
6. Биохимия на кръвта: протонен баланс и функция на кръвните буфери.
7. Биохимия на мускулната тъкан: клетъчна и молекулярна организация.
8. Биохимия на мускулната тъкан: молекулярен механизъм на мускулното съкращение. Пътища за ресинтез на АТФ.

Лабораторни упражнения:
1. Водно - минерална обмяна на организма и нейните разстройства. Възрастови особености и влияние на физическите натоварвания. Доказване на креатинин и фосфоти.
2. Синтез и разграждане на гликоген. Гликогенолиза в черния дроб и мускулите. Гликемия и нейната хормонална регулация.
3. Промени на по - важни биохимични показатели при физически натоварвания. Определяне на глюкозата в кръвта и урината.
4. Биохимия на нервната система.
5. Биохимични принципи на храненето. Изчисляване на енергоразхода според вида на физическата работа. Балансирано хранене.
6. Биостимулатори и допинги. Лабораторен допингов контрол.
7. Методи за биохимичен контрол в спорта.


ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН
4 лекции - 8 часа, 4 упр. - 8 часа

Лекции:
1. Катаболизъм на глюкозата. Гликолиза.
2. Цикъл на Кребс.
3. Катаболизъм на мазнините. Бета окисление.
4. Катаболизъм на аминокиселините. Обезвреждане на амоняк.

Лабораторни упражнения:
1. Гликемия и нейната хормонална регулация.Промени на по - важни биохимични показатели в кръвта при физически натоварвания.
2. Биохимия на нервната система.
3. Биостимулатори и допинги. Лабораторен допингов контрол.
4. Биохимична диагностика в спорта.


СВОБОДНО-ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА
8 лекции - 16 часа

Химия- Основни понятия в органичната химия и физикохимията
1. Атомно- молекулна теория. Строеж на атома. Квантови числа.
2. Грам атом, грам мол. Валентност. Периодична система. Изотопи.
3. Химични връзки- атомна, полярна, йонна и водородна.
4. Скорост на химичните реакции. Катализа. Химично равновесие.
5. Електролитна дисоциация. Рн. Киселини и основи Брьонстед и Люис. Окисление и редукция. Буфери.
6. Органична химия. Структура на въглеродния атом. Въглеводороди- класификация. Наситени и ненаситени. Алкохоли. Изомерия.
7. Карбоксилни производни на въглеводородните алдехиди, кетони, аминокарбонови киселини.Азотни производни на въглеводородите- амини, аминокиселини и белтъци.
8. Ароматни съединения- циклени ( пръстенни ). Многоядрени съединения. Хетеропръстенни съединения.

Сподели във Facebook Twitter Share