НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Теория на спорта

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Проф. Даниела Дашева, ДН ; Проф. Свилен Нейков, доктор ; Доц. Михаил Михайлов, доктор ; Доц. Христо Андонов, доктор
Хонорувани преподаватели- Проф. Цветан Желязков, ДН ; Доц. Любен Кръстев, доктор
Ръководител сектор - Доц. доктор Михаил Михайлов

Учебна програма за УФ Учебна програма за ТФ Учебна програма за факултет КТ Конспекти Учебни материали

УЧЕБНА ПРОГРАМА (за факултет Кинезитерапия)
МОДУЛ: Теория и методика на спортната тренировка
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Кинезитерапия
КУРС: III
СЕМЕСТЪР: 6
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна
ОКС: бакалавър
ХОРАРИУМ: 3 0 часа
ECTS: 2
ПРЕПОДАВАТЕЛИ: доц. Даниела Дашева, д.п.н., гл.ас. Любен Кръстев, доктор, гл.ас. Свилен Нейков, доктор,

УЧЕБНИЦИ:

  • Желязков, Цв. Д.Дашева (2002). Основи на спортната тренировка. ГераАрт, София.
  • Желязков, Цв., Д.Дашева (2000). Тренировка и адаптация. Комливекс, София
  • Дашева, Д., Л.Кръстев, Св.Нейков (1998). Ръководство за семинарни упражнения по Основи на спортната тренировка за студентите от НСА. НСА, София.
  • Дашева, Д., Л.Кръстев, С.Иванов, К.Живкова (2001). Ръководство по Теория и методика на спортната тренировка за спортните училища. ГераАрт. София.

 

ИЗПИТНО ИЗИСКВАНЕ:

  • Изпитът по “Основи на спортната тренировка” е комбиниран. Крайната оценка се оформя въз основа на:
  • писмен контролен тест за всеки модул;
  • писмен изпит върху целия учебен материал;
  • устен изпит ( в някои случаи) за оформяне на крайната оценка.

 

АНОТАЦИЯ: Целта на обучението е да задълбочи знанията на студентите за високите изисквания на съвременния тренировъчен процес към морфофункционалните възможности на организма, с оглед оптимизиране на средствата и методите за рехабилитация и лечение на спортистите.

Структура и съдържание на учебната програма
Модули Съдържание на модулните единици Л У Текущ контрол
1. Методологични основи на спортната тренировка I.1. Същност и функции на спорта в съвременното общество. Класификация на спортовете. Закономерности и тенденции в развитието на спортните постижения. 2   Тест №1
I.2. Система на спортна подготовка – основни структури. Същност на спортната тренировката като сложен адаптационен процес. 2  
I.3.Същност на тренировъчните натоварвания -основни компоненти. Умора – видове. Възстановяване – характеристика. 2 3
I. 4 . Тренираност и спортна форма – морфофункционални, двигателни и спортно-технически критерии. Управление на спортната форма. 2  
I.5. Средства, методи и принципи на спортната тренировката – характеристика и класификация. 2 2
2 . Специализирани раздели на спортната тренировка. Построяване и управление. I I . 1 . Двигателна дейност и двигателни качества. Теория на мускулната силата. Методика на силовата подготовка- основни принципи. 2 2 Тест №2
I I .2. Теория на издръжливостта. Основни фактори. Методи за развиване на аеробните и анаеробните възможности. 2 2
II .3.Теория и методика на бързината, ловкостта и гъвкавостта. Методи на обучение и тренировка. 2  
I I . 4 . Програмиране и периодизация на тренировъчния процес. Основни структури - характеристика. 2  
I I . 5 . Контрол на тренировъчния процес. Видове контрол – оперативен, текущ, етапен. Технология на контрола – измерване, оценяване, оптимизиране. 2 1
  Общо 20 10  
??????? ??? Facebook Twitter Share