НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Теория на спорта

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Проф. Даниела Дашева, ДН ; Проф. Свилен Нейков, доктор ; Доц. Михаил Михайлов, доктор ; Доц. Христо Андонов, доктор
Хонорувани преподаватели- Проф. Цветан Желязков, ДН ; Доц. Любен Кръстев, доктор
Ръководител сектор - Доц. доктор Михаил Михайлов

Учебна програма за УФ Учебна програма за ТФ Учебна програма за факултет КТ Конспекти Учебни материали

УЧЕБНА ПРОГРАМА (за Учителски факултет)
МОДУЛ: Теория и методика на спортната тренировка /учебна дисциплина/
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: физическо възпитание
КУРС: III и IV
СЕМЕСТЪР: 6 и 7
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна
ОКС: бакалавър
ХОРАРИУМ: 60 часа
ECTS: 4
ПРЕПОДАВАТЕЛИ: доц. Даниела Дашева, д.п.н., гл.ас. Любен Кръстев, доктор, гл.ас. Свилен Нейков, доктор

УЧЕБНИЦИ:

  • Желязков, Цв. Д.Дашева (2002). Основи на спортната тренировка. ГераАрт, София
  • Желязков, Цв., Д.Дашева (2000). Тренировка и адаптация. Комливекс, Софи
  • Дашева, Д., Л.Кръстев, Св.Нейков (1998). Ръководство за семинарни упражнения по Основи на спортната тренировка за студентите от НСА. НСА, София
  • Дашева, Д., Л.Кръстев, С.Иванов, К.Живкова (2001). Ръководство по Теория и методика на спортната тренировка за спортните училища. ГераАрт. София.

ИЗПИТНО ИЗИСКВАНЕ:
Изпитът по “Основи на спортната тренировка” е комбиниран. Крайната оценка се оформя въз основа на:

  • писмен контролен тест за всеки модул
  • писмен изпит върху целия учебен материал
  • устен изпит ( в някои случаи) за оформяне на крайната оценка.

АНОТАЦИЯ: Целта на обучението е да даде основни теоретико-методичните знания на студентите за същността и управлението на тренировъчния процес при висококвалифицирани спортисти на базата на единен понятиен апарат. По този начин предметът създава необходимата методологична основа за по-високо качество на обучението по съответния спорт и дисциплина.

III. Структура и съдържание на учебната програма

Модули Съдържание на модулните единици Л У Текущ контрол
1. Методологични основи на спортната тренировка I.1. Спортът като обществено явление – генезис, същност, социални функции. Спорт за високи постижения – характеристика, класификация. 2   Тест №1
I.2. Закономерности и тенденции в развитието на спортните постижения. Историческа динамика, логистичен закон – основни стадии. 2 2
I.3. Теорията на спорта като система от научни знания – етапи на формиране. Предметна област, предмет, съдържание, методи на изследване, структура. 2  
I.4. Система на спортна подготовка – основни структури и системообразуващи фактори – генотипни, фенотипни, материално-технически, управленчески. 2  
I.5. Тренировката като сложен адаптационен процес – основни стадии и фази. Същност на срочната и кумулативната адаптация. 2 3
2 . Натоварване и адаптационни промени. Средства, методи и принципи на спортната тренировка. II.1.Същност на тренировъчното натоварване. Основни компоненти по величина, характер, насоченост. 2   Тест №2
II.2.Оптимизиране на тренировъчните натоварвания -екстремални, средни и малки. 2 2
II.3. Умора и възстановяване. Видове умора. Фактори на умората. Възстановяване – основна характеристика на възстановителните процеси. 2 2
II. 4 . Тренираност и спортна форма - морфофункционални, двигателни и спортно-технически критерии. Управление на спортната форма. 2 1
II.5. Средства, методи и принципи на спортната тренировката – характеристика и класификация. 2  
3. Двигателната дейност и двигателни качества. I II . 1 . Силата като двигателно качество на човека. Видове сила. Фактори на мускулната сила. 2   Тест №3
III .2. Методика на силовата подготовка- основни принципи. Методи за развиване на силовата издръжливост, максималната сила и динамичната сила. 2 1
I II .3.Издръжливостта като двигателно качество на човека. Видове издръжливост. Фактори на издръжливостта. 2 1
III . 4 . Методика на издръжливостта – основни принципи. Методи за развиване на аеробните и анаеробните възможности. 2  
III .5.Теория и методика на тренировката за бързина. Фактори. Методика на бързината. 2  
III .6. Теория и методика на тренировката за ловкост и гъвкавост. Характеристика на качествата. Методика – основни принципи. 2 1
4. Технико-тактическа подготовка. Управление на тренировъчния процес. I V.1. Основи на техническата подготовка. Същност на спортната техника – структура, развитие, функциониране. Средства и методи на техническата подготовка. 2 2 Тест №4
I V .2. Основи на тактическата подготовка. Същност на спортната тактика – средства, способи и форми. Задачи и съдържание на тактическата подготовка. 2 2
I V .3. Програмиране и периодизация на тренировъчния процес. Основна структури - характеристика. 2 2
I V .6. Контрол на тренировъчния процес. Видове контрол – оперативен, текущ, етапен. Технология на контрола – измерване, оценяване, оптимизиране. 2 1
 

 Общо:

40 20  
??????? ??? Facebook Twitter Share