НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4584092 Картинка 10720357 Картинка 10467009 Картинка 11533063 Картинка 9374760 Картинка 6349943 Картинка 9251708 Картинка 11615005 Картинка 1345577 Картинка 11058783

Сектор Теория на спорта

Ръководител сектор - Доц. доктор Михаил Михайлов

Преподаватели- Проф. Даниела Дашева, ДН ; Проф. Свилен Нейков, доктор ; Доц. Михаил Михайлов, доктор ; Доц. Христо Андонов, доктор
Хонорувани преподаватели- Проф. Цветан Желязков, ДН ; Доц. Любен Кръстев, доктор

Учебна програма за УФ Учебна програма за ТФ Учебна програма за факултет КТ Конспекти Учебни материали

Национална Спортна Академия ; Катедра „Теория на спорта”

Сектор”Основи на научните изследвания в спорта"

 

Конспект
за изпит на студенти „бакалавърска степен”

1. Наука – определение, класификации, критерии за самостоятелно съществуване. Формиране и етапи в развитието на една самостоятелна наука. Статика и динамика в научното познание. Характерни особености на съвременната наука. Науки за спорта. Обект, предмет,метод, Цели и аргументи за самостоятелно съществуване. Интердисциплинарност на науките за спорта.

2. Методи за научно изследване - определение, класификации. Характеристика на всеобщите принципи и подходи за изследване – диалектически, системно-структурен, на интеграция и диференциране. Характеристика на методите за предварително проучване- „информационно проучване”, „исторически анализ”,”анализ на документи”.

3. Методи за научно изследване - определение, класификации. Характеристика на всеобщите принципи и подходи за изследване – диалектически, системно-структурен, на интеграция и диференциране. Характеристика на метода” наблюдение”.

4. Методи за научно изследване - определение, класификации. Характеристика на всеобщите принципи и подходи за изследване – диалектически, системно-структурен, на интеграция и диференциране. Характеристика на метода „експеримент”.

5. Методи за научно изследване - определение, класификации. Характеристика на всеобщите принципи и подходи за изследване – диалектически, системно-структурен, на интеграция и диференциране. Характеристика на метода „експертна оценка”.

6. Методи за научно изследване - определение, класификации. Характеристика на всеобщите принципи и подходи за изследване – диалектически, системно-структурен, на интеграция и диференциране. Характеристика на методите "анкета", "моделиране", "хипотеза"

7. Методи за научно изследване - определение, класификации. Характеристика на всеобщите принципи и подходи за изследване – диалектически, системно-структурен, на интеграция и диференциране. Характеристика на теоретико-логическите методи: анализ, синтез, индукция; дедукция, аналогия, сравнение, каузални методи.

8. Теория на тестуването. Тeст: определение, класификации, приложения на тестовете. Единство и различия между измерване на физични величини и тестуване. Единство и различия между двигателно упражнение и тест. Критерии за информативност на двигателни тестове. Надеждност на тестовете.

9. Теория на тестуването. Тeст: определение, класификации, приложения на тестовете. Единство и различия между измерване на физични величини и тестуване. Единство и различия между двигателно упражнение и тест. Критерии за информативност на двигателни тестове. Валидност на тестовете.

10. Теория на тестуването. Тeст: определение, класификации, приложения на тестовете.  Единство и различия между измерване на физични величини и тестуване. Единство и различия между двигателно упражнение и тест.Критерии за информативност на двигателни тестове. Стандартност на тестуването.

11. Теория на тестуването. Тeст: определение, класификации, приложения на тестовете. Единство и различия между измерване на физични величини и тестуване. Единство и различия между двигателно упражнение и тест. Критерии за информативност на двигателни тестове. Други свойства и характеристики на спортнопедагогическите тестове.

12. Основи на метрологията. Метрология – определение, основни задачи, основни понятия(физична величина, мерна единица, еталон, система мерни единици). Поява и историческо развитие. Ръководни органи и видове метрология. Международна система на единиците за измерване “СИ”, (“SI”) – възникване, основни, производни мерни единици. Представки. Единици извън SI.

13. Теория на измерването – определение, характеристика, изисквания за реализиране, видове. Точност, грешка и неопределеност. Технически средства и методи за измерване и изследване –определение,видове. Измервателна верига. Метрологично осигуряване на научните изследвания – определение, метрологична експертиза, нормативни основи. Стандартизация и стандарти в спорта.

14. Технически средства и методи за измерване и изследване –определение,видове. Електрически средства и методи за измерване и изследване- предимства.Измервателна верига. Преобразуватели – определение, основни характеристики, видове. Тензометрични, пиезоелектрични, на принципа на Доплеровия ефект, термоелектрични, звукови преобразуватели.

15. Технически средства и методи за измерване,изследване,определение, видове. Електрически средства и методи за измерване и изследване- предимства.Измервателна верига. Преобразуватели – определение, основни характеристики, видове. Контактни, фотоелектрични, потенциометрични, капацитивни, индуктивни преобразуватели.

16. Технически средства и методи за измерване и изследване –определение, видове. Електрически средства и методи за измерване и изследване- предимства. Измервателна верига. Усилватели, записвачи, анализатори. Автоматизирани и компютъризирани системи. Телеметрични измервания и изследвания. Принцип на действие,приложения във Вашата специалност.

17. Оптически средства и методи за измерване и изследване. Средства и методи на класическата фотография. Средства и методи на цифровата фотография. Кинематография. Устройство и приложения във Вашата специалност.

18. Оптически средства и методи за измерване и изследване. Класическо видеозаснемане. Дигитални видеометрични средства и методи. Компютъризирани видеозаснемания. Системи със светлоизлъчващи диоди. Лазери. GSM апарати - устройство и приложения във Вашата специалност.

19. Научен контрол в спорта – същност, видове, апаратурни методи.Средства и методи за контрол на двигателното качество “сила”. във Вашата специалност

20. Научен контрол в спорта – същност, видове, апаратурни методи. Средства и методи за контрол на двигателното качество “издръжливост” във Вашата специалност.

21. Научен контрол в спорта – същност, видове, апаратурни методи.Средства и методи за контрол на двигателното качество “бързина” във Вашата специалност.

22. Научен контрол в спорта – същност, видове, апаратурни методи. Средства и методи за контрол на двигателните качества “гъвкавост” и “ловкост” във Вашата специалност.

23. Научен контрол в спорта – същност, видове, апаратурни методи. Средства и методи за контрол на състезателни и тренировъчни натоварвания във Вашата специалност.

24. Научен контрол в спорта – същност, видове, апаратурни методи. Средства и методи за контрол на спортната техника във Вашата специалност.

25. Тренажорни устройства в спорта. Определение и класификация. Правила при разработване на тренажор. Устройство и приложения във Вашата специалност - в тренировъчния процес , в процеса на контрол и научно-изследователската дейност.

26. Научно изследване – същност, съдържание, структура, видове и особености. Разработване на идеен проект за изследване – информационно проучване, проблем, тема, хипотеза, цел, задачи, методика и организация. Конкретен пример за емпирично изследване.Разработване и структура на курсова и дипломна работи.

 

Конспект по “ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА на спортната тренировка”
за студенти от НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

1.Същност и функции на съвременния спорт.
2.Закономерности и тенденции в развитието на спортните постижения.
3.Теорията на спорта като система от научни знания.
4.Система за спортна подготовка. Основни структури.
5.Тренировката като сложен адаптационен процес.
6.Същност на тренировъчното натоварване. Основни структури. Оптимизиране.
7.Умора и възстановяване. Видове - основна характеристика.
8.Тренираност и спортна форма. Критерии и показатели.
9.Средства и методи на тренировката. Класификация. Характеристика.
10.Основни принципи на спортната тренировка. Характеристика.
11.Силата като двигателно качество на човека. Видове. Фактори на мускулната сила.
12.Методика на силовата подготовка. Основни принципи и методи.
13.Издръжливостта като двигателно качество на човека. Видове. Фактори на издръжливостта.
14.Методика на развиване на издръжливостта. Методи за развиване на аеробните и анаеробните възможности.
15.Теория и методика на тренировката за бързина.
16.Теория и методика на тренировката за ловкост.
17.Теория и методика за развиване на гъвкавостта.
18.Основи на техническата подготовка. Задачи, средства и методи.
19.Основи на тактическата подготовка. Задачи, средства и методи.
20.Управление на тренировъчния процес. Методология и приложни аспекти на програмирането.
21.Периодизация на тренировъчния процес - макроструктура.
22.Периодизация на тренировъчния процес - мезоструктура.
23.Периодизация на тренировъчния процес - микроструктура.
24.Особености на спортната тренировка във височинни условия.
25.Контрол на тренировъчния процес. Видове контрол. Технология на контрола.

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share