НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор ОНИС

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Проф. Вихрен Бачев, ДН ; Доц. Орлин Грошев, доктор ; Доц. Павел Йорданов, доктор
Хонорувани преподаватели- Доц. Ал. Цветков, доктор ; Доц. Михаил Галов, доктор ; Ас. Боян Златев
Ръководител сектор - Проф. ДН Вихрен Бачев

Учебна програма за бакалаври Учебна програма за индивидуален план Учебна програма за рехабилитатори Учебна програма за задочници
Конспекти

Национална Спортна Академия ; Катедра „Теория на спорта”
Сектор”Основи на научните изследвания в спорта

-------------------------------------------------------------

Конспект

за изпит на студенти „бакалавърска степен”

1. Наука – определение ,класификации,критерии за самостоятелно съществуване. Формиране и етапи в развитието на една самостоятелна наука. Статика и динамика в научното познание.Характерни особености на съвременната наука. Науки за спорта. Обект,предмет,метод,цели и аргументи за самостоятелно съществуване.Интердисциплинарност на науките за спорта.

2. Методи за научно изследване - определение,класификации.Характеристика на всеобщите принципи и подходи за изследване – диалектически,системно-структурен, на интеграция и диференциране. Характеристика на методите за предварително проучване- „информационно проучване”, „исторически анализ”,”анализ на документи”.

3. Методи за научно изследване - определение,класификации.Характеристика на всеобщите принципи и подходи за изследване – диалектически,системно-структурен, на интеграция и диференциране. Характеристика на метода” наблюдение”.

4. Методи за научно изследване - определение,класификации.Характеристика на всеобщите принципи и подходи за изследване – диалектически,системно-структурен, на интеграция и диференциране. Характеристика на метода „експеримент”.

5. Методи за научно изследване - определение,класификации.Характеристика на всеобщите принципи и подходи за изследване – диалектически,системно-структурен, на интеграция и диференциране. Характеристика на метода „експертна оценка”.

6. Методи за научно изследване - определение,класификации.Характеристика на всеобщите принципи и подходи за изследване – диалектически,системно-структурен, на интеграция и диференциране. Характеристика на методите :анкета; моделиране;хипотеза

7. Методи за научно изследване - определение,класификации.Характеристика на всеобщите принципи и подходи за изследване – диалектически,системно-структурен, на интеграция и диференциране. Характеристика на теоретико-логическите методи : анализ; синтез;индукция; дедукция; аналогия; сравнение; каузални методи;

8. Теория на тестуването. Тeст определение, класификации, приложения на тестовете. Единство и различия между измерване на физични величини и тестуване. Единство и различия между двигателно упражнение и тест.Критерии за информативност на двигателни тестове. Надеждност на тестовете.

9. Теория на тестуването. Тeст определение, класификации, приложения на тестовете Единство и различия между измерване на физични величини и тестуване. Единство и различия между двигателно упражнение и тест.Критерии за информативност на двигателни тестове. Валидност на тестовете.

10. Теория на тестуването. Тeст определение, класификации, приложения на тестовете Единство и различия между измерване на физични величини и тестуване. Единство и различия между двигателно упражнение и тест.Критерии за информативност на двигателни тестове. Стандартност на тестуването.

11. Теория на тестуването. Тeст определение, класификации, приложения на тестовете Единство и различия между измерване на физични величини и тестуване. Единство и различия между двигателно упражнение и тест.Критерии за информативност на двигателни тестове. Други свойства и характеристики на спортнопедагогическите тестове.

12. Основи на метрологията. Метрология – определение, основни задачи ,основни поняти(физична величина, мерна единица, еталон, система мерни единици ). Поява и историческо развитие. Ръководни органи и видове метрология.Международна система на единиците за измерване “СИ”, (“SI”) – възникване, основни, производни мерни единици. Представки. Единици извън SI.

13. Теория на измерването – определение, характеристика, изисквания за реализиране, видове. Точност, грешка и неопределеност. Технически средства и методи за измерване и изследване –определение,видове. Измервателна верига. Метрологично осигуряване на научните изследвания – определение, метрологична експертиза, нормативни основи. Стандартизация и стандарти в спорта.

14. Технически средства и методи за измерване и изследване –определение,видове. Електрически средства и методи за измерване и изследване- предимства.Измервателна верига. Преобразуватели – определение, основни характеристики, видове. Тензометрични, пиезоелектрични, на принципа на Доплеровия ефект, термоелектрични, звукови преобразуватели.

15. Технически средства и методи за измерване,изследване,определение, видове. Електрически средства и методи за измерване и изследване- предимства.Измервателна верига. Преобразуватели – определение, основни характеристики, видове. Контактни, фотоелектрични, потенциометрични, капацитивни, индуктивни преобразуватели.

16. Технически средства и методи за измерване и изследване –определение,видове. Електрически средства и методи за измерване и изследване- предимства. Измервателна верига.Усилватели, записвачи, анализатори. Автоматизирани и компютъризирани системи. Телеметрични измервания и изследвания.Принцип на действие,приложения във Вашата специалност.

17. Оптически средства и методи за измерване и изследване. Средства и методи на класическата фотография. Средства и методи на цифровата фотография. Кинематография. Устройство и приложения във Вашата специалност.

18. Оптически средства и методи за измерване и изследване.Класическо видеозаснемане . Дигитални видеометрични средства и методи. Компютъризирани видеозаснемания. Системи със светлоизлъчващи диоди. Лазери. GSM апарати Устройство и приложения във Вашата специалност.

19. Научен контрол в спорта – същност, видове, апаратурни методи.Средства и методи за контрол на двигателното качество “сила”. във Вашата специалност

20. Научен контрол в спорта – същност, видове, апаратурни методи.Средства и методи за контрол на двигателното качество “издръжливост” във Вашата специалност.

21. Научен контрол в спорта – същност, видове, апаратурни методи.Средства и методи за контрол на двигателното качество “бързина” във Вашата специалност.

22. Научен контрол в спорта – същност, видове, апаратурни методи. Средства и методи за контрол на двигателните качества “гъвкавост” и “ловкост” във Вашата специалност.

23. Научен контрол в спорта – същност, видове, апаратурни методи. Средства и методи за контрол на състезателни и тренировъчни натоварвания във Вашата специалност.

24. Научен контрол в спорта – същност, видове, апаратурни методи. Средства и методи за контрол на спортната техника във Вашата специалност.

25.Тренажорни устройства в спорта.Определение и класификация . Правила при разработване на тренажор. Устройство и приложения във Вашата специалност - в тренировъчния процес , в процеса на контрол и научно-изследователската дейност.

26. Научно изследване – същност,съдържание,структура,видове и особености .Разработване на идеен проект за изследване – информационно проучване, проблем, тема, хипотеза, цел, задачи, методика и организация.Конкретен пример за емпирично изследване.Разработване и структура на курсова и дипломна работи.

 

Сподели във Facebook Twitter Share