НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор ОНИС

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Проф. Вихрен Бачев, ДН ; Доц. Орлин Грошев, доктор ; Доц. Павел Йорданов, доктор
Хонорувани преподаватели- Доц. Ал. Цветков, доктор ; Доц. Михаил Галов, доктор ; Ас. Боян Златев
Ръководител сектор - Проф. ДН Вихрен Бачев

Учебна програма за бакалаври Учебна програма за индивидуален план Учебна програма за рехабилитатори Учебна програма за задочници
Конспекти

Национална спортна академия
Катедра "теория на спортната тренировка"
Сектор Основи на научно-изследователската работа
Направление: Методология на научното изследване и спортна метрология

УЧЕБНА ПРОГРАМА
за студенти –
задочно обучение /бакалавърска степен/
С О Ф И Я
2004 - 2005 г.

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Учебна година: 2004 -2005 год.

Учебни часове по програма

Хорариум – часа

1. Лекции ( 3 лекции х 2 ч.)
2. Практически упражнения ( 5 упр. х 2 ч. х 4 групи)
Втори преподавател ( 2 упр. х 2 ч. х 4 групи)

6 часа
40 часа
16 часа

ОБЩ ХОРАРИУМ

62 часа

 

ЛЕКЦИОНЕН КУРС

Първа лекция - 30.08.04 г. 9.45 – 11.15ч. – зала А4
Методология. Общи основи на науката, наука и спорт. Методи за научно изследване – наблюдение, експеримент и т. н.
Теория на тестуването. Определения, видове, особености при приложение в областта на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията.
Критерии за информативност на тестовете. Валидност, надеждност, обективност, стандартност.

Втора лекция - 31.08.04 г. 11.30 – 13.00 ч. зала А1
Метрология - общи основи. Теория на измерването.
Измервателна верига, структура , видове.
Технически средства и методи за измерване - преобразуватели, усилватели, регистриращи устройства. Видове и принцип на действие. Особености при приложението им в областта на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията.

Трета лекция - 01.09.04 – 8.00 – 9.30 ч. зала А3
Метрология. Технически средства и методи за измерване - преобразуватели. Видове и принцип на действие, особености при приложението им.
Оптически технически средства. Фото, кино, видео средства и системи. Методики и особености при измерване в областта на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията.

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение №1: 04.09.04 г.
Инструктаж по техника на безопасността. Подготовка на измервателната верига за изследване.

Упражнение № 2:
Подготовка на измервателната верига за изследване. Правила и изисквания за написване на научна разработка по ММ.

Упражнение №3:
Измерване на статична сила.

Упражнение №4:
Анализ на аналогов запис от измерването на статична сила.

Упражнение №5: 15.09.04 г.
Обсъждане, анализ и контрол на научните разработки.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТУДЕНТИТЕ

Присъствията на лекции и упражнения са задължителни .
Всеки студент посещава учебните занимания със своя поток и учебна група.
За заверка на семестъра по ММ – ОНИР се представят 2 научни разработки:

  1. Подготовка на измервателната верига.
  2. Измерване на статична сила.

 

Сподели във Facebook Twitter Share