НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор ОНИС

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Проф. Вихрен Бачев, ДН ; Доц. Орлин Грошев, доктор ; Доц. Павел Йорданов, доктор
Хонорувани преподаватели- Доц. Ал. Цветков, доктор ; Доц. Михаил Галов, доктор ; Ас. Боян Златев
Ръководител сектор - Проф. ДН Вихрен Бачев

Учебна програма за бакалаври Учебна програма за индивидуален план Учебна програма за рехабилитатори Учебна програма за задочници
Конспекти


Национална спортна академия
Катедра "теория на спорта"
сектор “Основи на научно-изследователската работа”

Направление: Методология и метрология в научните изследвания от областта на спорта, физическото възпитание и кинезитерапията

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А
за редовните студенти на индивидуален план
СОФИЯ
Учебна 2004 - 2005г.

ЛЕКЦИОНЕН КУРС
Учебна година: 2004 -2005

Учебни часове по програма

Хорариум – часа

1. Лекции ( 4 лекции х 2 h)
2. Упражнения ( 4 упражнения х 2 h)

8 часа
8 часа

ОБЩ ХОРАРИУМ

16 ЧАСА

Първа лекция
Наука и спорт. Определение, етапи на развитие, съвременни особености на спортната наука. Методи за научно изследване. Видове, определения и характеристики. Приложение в спортната дейност. Теория на тестуването. Научни трудове и прояви.

Втора лекция
Общи основи на метрологията. Определение, развитие, основни понятия физична величина, мерна единица, еталон, система мерни единици. Международна система "СИ". Характеристика на измерването като процес - определение, изисквания за реализиране, видове. Точност, грешка и видове грешки при измерването. Метрологията и научния контрол в спортната дейност.

Трета лекция
Измервателна верига, структура , видове. Технически средства и методи за измерване в спорта. Механични технически средства. Електрически и електронни технически средства. Преобразуватели, усилватели, регистриращи устройства. Видове и принцип на действие. Особености при приложението им в областта на спорта.
Методики за измерване в спортната дейност.

Четвърта лекция
Оптически технически средства. Фото, кино, и видео средства и системи. Методики и особености при измерване в спортната дейност.

УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение № 1:
Подготовка на измервателната верига за изследване.

Упражнение № 2:
Подготовка на измервателна верига за изследване. Написване на научна разработка.

От упражнения №№ 1 и 2 се изготвя Научна разработка № 1

Упражнение № 3:
Измерване на статично-силови възможности на човека.

Упражнение № 4:
Анализ на аналоговите записи, получени при измерване на статично-силовите възможности.

От упражнения №№ 3 и 4 се изготвя Научна разработка № 2

Изисквания към студентите за заверка на семестъра

Представят се 2 научни разработки за контрол и оценка:

 1. 1. Подготовка на измервателната верига.
 2. 2. Измерване на статично-силови възможности.

Забележки:

 1. 1.Всяка научна разработка се представя за оценка една седмица след приключване на второто от двете съответстващи й упражнения. Например: Научна разработка №1 се представя една седмица след приключване на упражнение №2.
  Научните разработки се представят в папка с машинка.
 2. 2. Студентите, не представили своевременно научните си разработки или получили оценка Слаб 2, се явяват на тест по съответната методична единица за допускане на изпит. Тестът се провежда непосредствено преди изпита.
 3. 3. Студентите, не представили 2-те научни разработки, не получават подпис за упражненията по предмета.

 

Преподаватели по предмета

 1. 1. Доц. Вихрен Бачев, доктор
 2. 2. Доц. Михаил Галов, доктор
 3. 3. Ст. Ас. Орлин Грошев
 4. 4. Доц. Александър Цветков, доктор (хоноруван преподавател)

Учебно време

І-ви цикъл – от 11.10 – до 05.11.2004 г.
ІІ – ри цикъл – от 08.11 – до 03.12.2004 г.

Разпределение на учебния материал

І – ви цикъл – доц. В. Бачев, ст. ас. Орлин Грошев, доц. А. Цветков
ІІ –ри цикъл – доц. М. Галов, ст. ас. Орлин Грошев, доц. А. Цветков

Седмично разписание

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

8.00-9.30

         

9.45-11.15

     

Лекция

 

11.30-13.00

         

14.00-15.30

Упр.-Б

       

15.45-17.15

         

17.30-19.00

 

Упр.-В

   

Упр.-А

 

Учебно разписание (І – ви цикъл)

Лекции

 1. Лекция І-ва – 14.10.04 г. з.А1 - (9.45 ч. – 11.15 ч.)
 2. Лекция ІІ-ра – 21.10.04 г. з. А1 – (9.45ч. – 11.15ч.)
 3. Лекция ІІІ-та – 28.10.04 г. з. А1 – (9.45ч. – 11.15 ч.)
 4. Лекция ІV-та –04.11.04 г. з. А1 – (9.45 ч. – 11.15 ч.)

Упражнения

 1. Упражнение І-во – от11.10.04 г. до15.10.04 г. вкл.
 2. Упражнение ІІ-ро – от18.10.04 г. до 22.10.04 г. вкл.
 3. Упражнение ІІІ-то – от25.10.04 г. до29.10.04 г. вкл.
 4. Упражнение ІV-то- от01.11.04 г. до 05.11.04 г. вкл.

Учебно разписание (ІІ– ри цикъл)

Лекции

 1. Лекция І-ва –11.11.04 г. з.А1 - (9.45 ч. – 11.15 ч.)
 2. Лекция ІІ-ра – 18.11.04 г. з. А1 – (9.45ч. – 11.15ч.)
 3. Лекция ІІІ-та –25.11.04 г. з. А1 – (9.45ч. – 11.15 ч.)
 4. Лекция ІV-та –02.12.04 г. з. А1 – (9.45 ч. – 11.15 ч.)

Упражнения

 1. Упражнение І-во – от 08.11.04 г. до12.11.04 г. вкл.
 2. Упражнение ІІ-ро – от15.11.04 г. до 19.11.04 г. вкл.
 3. Упражнение ІІІ-то – от22.11.04 г. до26.11.04 г. вкл.
 4. Упражнение ІV-то- от 29.11.04 г. до 03.12.04 г. вкл.

 

 

Сподели във Facebook Twitter Share