НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор ОНИС

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Проф. Вихрен Бачев, ДН ; Доц. Орлин Грошев, доктор ; Доц. Павел Йорданов, доктор
Хонорувани преподаватели- Доц. Ал. Цветков, доктор ; Доц. Михаил Галов, доктор ; Ас. Боян Златев
Ръководител сектор - Проф. ДН Вихрен Бачев

Учебна програма за бакалаври Учебна програма за индивидуален план Учебна програма за рехабилитатори Учебна програма за задочници
Конспекти


Национална спортна академия
Катедра "теория на спорта"
сектор “Основи на научно-изследователската работа”

Направление: Методология и метрология в научните изследвания от областта на спорта, физическото възпитание и кинезитерапията

УЧЕБНА ПРОГРАМА
за редовните студенти /бакалавърска степен/
СОФИЯ
Учебна 2004 - 2005г.

ЛЕКЦИОНЕН КУРС
Учебна година: 2004 -2005

 

Учебни часове по програма

Хорариум – часа

1. Лекции (8 лекции х 2 h)
2. Упражнения ( 12 упражнения х 2 h)

16 часа
24 часа

ОБЩ ХОРАРИУМ

40 ЧАСА

Първа лекция
Наука и спорт. Определение, етапи на развитие, съвременни особености на спортната наука. Методи за научно изследване. Видове, определения и характеристики. Приложение в спортната дейност.

Втора лекция
Общи основи на метрологията. Определение, развитие, основни понятия физична величина, мерна единица, еталон, система мерни единици. Международна система "СИ". Характеристика на измерването като процес - определение, изисквания за реализиране, видове. Точност, грешка и видове грешки при измерването. Метрологията и научния контрол в спортната дейност.

Трета лекция
Измервателна верига, структура , видове. Технически средства и методи за измерване в спорта. Механични технически средства. Електрически и електронни технически средства.

Четвърта лекция
Преобразуватели, усилватели, регистриращи устройства. Видове и принцип на действие. Особености при приложението им в областта на спорта.
Методики за измерване в спортната дейност

Пета лекция
Оптически технически средства. Фото, кино, и видео средства и системи. Методики и особености при измерване в спортната дейност.

Шеста лекция
Теория на тестуването. Определения, видове, особености при приложение на тестовете за научния контрол в спорта.

Седма лекция
Критерии за информативност на тестовете. Валидност, надеждност, обективност, стандартност - определение, количествени методи за определянето им.

Осма лекция
Структура и организация на научното изследване. Информационни източници за научни изследвания, научно изследователска дейност и резултати в областта на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията. Научни трудове и научни прояви.

 

УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение № 1:
Подготовка на измервателната верига за изследване.

Упражнение № 2:
Подготовка на измервателна верига за изследване. Написване на научна разработка.

От упражнения №№ 1 и 2 се изготвя Научна разработка № 1

Упражнение № 3:
Измерване на статично-силови възможности на човека.

Упражнение № 4:
Анализ на аналоговите записи, получени при измерване на статично-силовите възможности.

От упражнения №№ 3 и 4 се изготвя Научна разработка № 2

Упражнение № 5:
Измерване на скокова издръжливост.

Упражнение № 6:
Анализ на резултатите от измерването на скокова издръжливост

От упражнения №№ 5 и 6 се изготвя Научна разработка №3

Упражнение № 7:
Провеждане на комплексно изследване с помощта на технически средства .

Упражнение № 8:
Анализ на резултатите от проведеното комплексно изследване.

От упражнения №№ 7 и 8 се изготвя Научна разработка №4

Упражнение № 9:
Разработване на комплексна тестова батерия за практикувания спорт.
Нормативни изисквания към структурата и съдържанието на методиките за тестуване.

Упражнение № 10:
Анализ на разработените методики със стандартизирани тестове

От упражнения №№ 9 и 10 се изготвя Научна разработка №5

Упражнение № 11:
Разработване на идеен проект за дипломна работа. Избор на научен проблем, идея, тема, хипотеза, цел и задачи, методика на изследване. Стандартни изисквания към структурата и съдържанието на дипломната работа.

Упражнение № 12:
Дискусия и анализ на идейния проект за дипломна работа

От упражнения №№ 11 и 12 се изготвя Научна разработка №6

 

Изиквания към студентите за заверка на семестъра

Представят се 6 научни разработки за контрол и оценка:

 1. 1. Подготовка на измервателната верига.
 2. 2. Измерване на статично-силови възможности.
 3. 3. Измерване на скокова издръжливост.
 4. 4. Комплексно изследване.
 5. 5. Стандартизирани методики за тестуване.
 6. 6. Идеен проект за дипломна работа.

Забележки:

 1. 1.Всяка научна разработка се представя за оценка една седмица след приключване на второто от двете съответстващи й упражнения. Например: Научна разработка №1 се представя една седмица след приключване на упражнение №2.
 2. 2.Първата научна разработки се представя в папка с машинка. Следващите научни разработки (от 2-ра до 6-та) се добавят в папката.
 3. 3. Студентите, не представили своевременно научните си разработки или получили оценка Слаб 2, се явяват на тест по съответната методична единица за допускане на изпит. Тестът се провежда непосредствено преди изпита.
 4. 4. Студентите, предали своевременно научните си разработки и оценени с оценки минимум Много добър 5, се допускат до комплексен тест за освобождаване от изпит. Тестът се провежда в края на учебния семестър. При получаване на оценка равна или по-висока от Много добър 5, изпитът се счита за успешно положен.
 5. 5. Студентите, непредставили една или повече научни разработки, не получават подпис за упражненията по предмета.

Преподаватели по предмета

    1. Доц. Вихрен Бачев, доктор
    2. Доц. Михаил Галов, доктор
    3. Ст. Ас. Орлин Грошев
    4. Доц. Александър Цветков, доктор (хоноруван преподавател)

     

                     Разпределение на учебния материал

Лекционен курс

 1. Лекции І-ва, ІІ-ра, ІІІ-та, VІІІ-ма – доц. В. Бачев
 2. Лекции ІV-та, V-та, VІ-та и VІІ-ма – доц. М. Галов

Упражнения

 1. Упражнения І-во, ІІ-ро, ІІІ-то, ІV-то – доц. В. Бачев, ст. ас. Орлин Грошев
 2. Упражнения ІХ-то, Х-то, ІХ-то и ХІІ-то – доц. М. Галов и ст. ас. Орлин Грошев
 3. Упражнения V-то, VІ-то, VІІ-мо и VІІІ-мо – доц. А. Цветков и ст. ас. Орлин Грошев

 

Учебно разписание

Лекции

 1. Лекция І-ва – 16.09.04 г. з.А1 - (8.00 ч. – 9.30 ч.) ТФ ІІ-ри; 16.09.04 г. з. А1 – (11.30 ч. – 13.00 ч.) ТФ І-ви; 17.09.04 г. з. А2 – (9.45 ч. – 11.15ч.) УФ; 17.09.04 г. з. А3 – (14.00 ч. – 15.30 ч.) КТ
 2. Лекция ІІ-ра – 07.10.04 г. з. А1 – (8.00 ч. – 9.30 ч.) ТФ ІІ-ри ; 07.10.04 г. з.А1 – (11.30 ч. – 13.00 ч) ТФ І-ви; 08.10.04 г. з. А2 – (9.45 ч. – 11.15ч.) УФ; 07.10.04 г. з. А2 – (15.45 ч. – 17.15 ч.) КТ
 3. Лекция ІІІ-та – 21.10.04 г. з. А1 – (8.00 ч. – 9.30 ч.) ТФ ІІ-ри ; 21.10.04 г. з.А1 – (11.30 ч. – 13.00 ч) ТФ І-ви; 22.10.04 г. з. А2 – (9.45 ч. – 11.15ч.) УФ; 21.10.04 г. з. А2 – (15.45 ч. – 17.15 ч.) КТ
 4. Лекция ІV-та – 28.10.04 г. з. А1 – (8.00 ч. – 9.30 ч.) ТФ ІІ-ри ; 28.10.04 г. з.А1 – (11.30 ч. – 13.00 ч) ТФ І-ви; 29.10.04 г. з. А2 – (9.45 ч. – 11.15ч.) УФ; 28.10.04 г. з. А2 – (15.45 ч. – 17.15 ч.) КТ
 5. Лекция V-та – 11.11.04 г. з. А1 – (8.00 ч. – 9.30 ч.) ТФ ІІ-ри ; 11.11.04 г. з.А1 – (11.30 ч. – 13.00 ч) ТФ І-ви; 12.11.04 г. з. А2 – (9.45 ч. – 11.15ч.) УФ; 11.11.04 г. з. А2 – (15.45 ч. – 17.15 ч.) КТ
 6. Лекция VІ-та – 25.11.04 г. з. А1 – (8.00 ч. – 9.30 ч.) ТФ ІІ-ри ; 25.11.04 г. з.А1 – (11.30 ч. – 13.00 ч) ТФ І-ви; 26.11.04 г. з. А2 – (9.45 ч. – 11.15ч.) УФ; 25.11.04 г. з. А2 – (15.45 ч. – 17.15 ч.) КТ
 7. Лекция VІІ-ма – 02.12.04 г. з. А1 – (8.00 ч. – 9.30 ч.) ТФ ІІ-ри ; 02.12.04 г. з.А1 – (11.30 ч. – 13.00 ч) ТФ І-ви; 03.12.04 г. з. А2 – (9.45 ч. – 11.15ч.) УФ; 02.12.04 г. з. А2 – (15.45 ч. – 17.15 ч.) КТ
 8. Лекция VІІІ-ма – 09.12.04 г. з. А1 – (8.00 ч. – 9.30 ч.) ТФ ІІ-ри ; 09.12.04 г. з.А1 – (11.30 ч. – 13.00 ч) ТФ І-ви; 10.12.04 г. з. А2 – (9.45 ч. – 11.15ч.) УФ; 09.12.04 г. з. А2 – (15.45 ч. – 17.15 ч.) КТ

Упражнения

 1. Упражнение І-во – от 27.09.04 г. до 01.10.04 г. вкл. – ТФ, УФ, КТ
 2. Упражнение ІІ-ро – от 04.10.04 г. до 08.10.04 г. вкл. – ТФ, УФ, КТ

 

Сподели във Facebook Twitter Share