НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11916760 Картинка 10968726 Картинка 10731250 Картинка 2148614 Картинка 10542550 Картинка 1423402 Картинка 11714907 Картинка 8769521 Картинка 11408294 Картинка 9507512

Катедра Гимнастика

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. Георги Сергиев, доктор
Зам. по учебната работа - Проф. Бонка Димитрова, доктор


Преподаватели- Проф. Бонка Димитрова, доктор; Проф. Гюрка Ганчева, доктор; Проф. Кирил Андонов, ДН; Доц. Бисер Григоров, доктор; Доц. Владимир Ангелов, доктор; Доц. Георги Сергиев, доктор; Доц. Добри Добрев, доктор; Доц. Златин Костов, доктор; Доц. Илия Кючуков, доктор; Доц. Ирина Нешева, доктор; Доц. Нели Танкушева, доктор; Доц. Пламен Андреев, доктор; Гл. ас. Даниела Велчева, доктор; Гл. ас. Емил Видев, доктор; Гл. ас. Илия Янев, доктор; Гл. ас. Марина Петрова, доктор; Гл. ас. Мария Гатева, доктор; Гл. ас. Николай Иванов, доктор; Ас. Емил Стоименов; преп. Здравко Куртев; преп. Милена Търничкова
Хонорувани преподаватели- Доц. Сталинка Илиева, доктор
Сектор Спортна гимнастика Сектор Аеробика Сектор Художествена и естетическа групова гимнастика Сектор Акробатика Сектор Ритмика и танци
Новини от катедрата Лекционен курс по гимнастика Въпросници Конспекти Годишна научна конференция

 

Конспект за изпита по специалност - ІV курс

1. Генетика, основни закони на генетиката.
2. Спортна генетика.
3. Същност на спортния подбор. Етапи на подбора.
4. Значение и място на селекцията в гимнастиката.
5. Характеристика, структура и стандарти за селекцията в гимнастиката.
6. Периодизация на спортната тренировка. Същност. Фактори обосноваващи периодизацията. Периодизация на подготовката в многогодишен аспект – етапи, цел и задачи.
7. Структура на подготовката в гимнастиката – макроструктура, мезоструктура, микроструктура. Периоди на подготовката в един макроцикъл – подготвителен, състезателен, преходен – същност и съдържание. Блокова периодизация – същност и съдържание.
8. Планиране на спортната тренировка , същност, съдържание. Планиране на средствата - общите и специфични тренировъчни показатели на тренировъчното натоварване. Планиране на тренировъчното натоварване - специфичните принципи на спортната тренировка.
9. Характер и динамика на тренировъчното натоварване в годишния, месечния и седмичния цикъл.
10. Планиране на методите за реализация на отделните страни на спортната тренировка. Планиране на формите на организация - спортната тренировка като основна форма за организация на учебно-тренировъчния процес, видове тренировки. Видове планиране.
11. Биомеханична структура на гимнастическите упражнения.
12. Закономерности при взаимодействие на спортиста с опората.
13. Закономерности на безопорните движения.
14. Закономерности на въртеливите движения.
15. Закономерности на равновесните (статичните) упражнения.
16. Закономерности на отскоците и приземяванията.
17. Сила. Фактори на мускулната сила. Видове сила. Режими на мускулна работа. Средства и методи за развиване на силата в гимнастиката.
18. Издръжливост. Средства и методи за развиване на издръжливостта в гимнастиката.
19. Бързина. Форми на бързината. Средства и методи за развиване на бързината в гимнастиката
20. Гъвкавост и ловкост. Средства и методи за развиване на гъвкавостта и координационните способности на гимнастиците.
21. Физическата подготовка в годишния цикъл на гимнастиците.
22. Управление – основни понятия.
23. Управление на тренировъчния процес в гимнастиката – механизъм.
24. Управление и тренировъчно натоварване.
25. Управление на спортната тренировка.
26. Специфика на организацията на състезание по гимнастическите спортове.
27. Контрол на спортната тренировка в гимнастиката – дефиниция и обща характеристика. Предмет на контрола. Прогнозен и реален резултат. Обратна връзка.
28. Субект на контрола. Спортна тренировка, стрес, адаптация. Принос на адаптацията. Контрол на адаптивните и стресови промени.
29. Методика на контрола. Визуален контрол. Методи на визуалния контрол. Анализ на резултатите и корекция на причините. Контрол чрез директно измерване.
30. Методика на контрола. Контрол чрез тестове. Тестове за физическа подготовка. Нормативни изисквания по възрастови групи
31. Методика на контрола. Контрол чрез експертна оценка. Периоди на контрола. Контрол на натоварването доза –ефект.

 
??????? ??? Facebook Twitter Share