НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Свободна борба

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Доц. Николай Станчев, доктор ; Доц. Рашо Макавеев, доктор ; Гл. ас. Илия Илиев, доктор
Хонорувани преподаватели- Проф. Петър Киров, доктор ; Доц. Николай Димитров, доктор

Спортисти Треньори по борба Конспекти Учебни материали

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БОРБА

МОДУЛ КЛАСИЧЕСКА БОРБА

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Треньор по вид спорт (класическа борба)
КУРС: І – ІV СЕМЕСТЪР: 1-7
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна
ОКС: бакалавър
ХОРАРИУМ: 390 часа ECTS: 26
ПРЕПОДАВАТЕЛИ: доц. П. Киров, гл. ас. Н. Берберов, гл. ас. И. Ставрев
ИЗПИТНО ИЗИСКВАНЕ: писмен и устен изпит /комбиниран/ и практически изпит /върху изучените техники/

АНОТАЦИЯ: Студентите придобиват теоретически знания и практически умения по отношение на селекцията, началната спортна подготовка и високото спортно майсторство в класическата борба.

съдържание на модулна единица

Л.

у.

Текущ

контрол

1.

Обща характеристика, социално значение, роля и предмет на борбата. Исторически преглед на развитието на борбата в света.
Стойки – видове. Дистанции. Хват, захват, обхват. Партер-видове. Сваляне в партер с захващане на ръцете. Преобръщания със захващане на ръцете и тялото /варианти/

5

10

 

2.

Исторически преглед на развитието на борбата в България. Международни и национални организации по борба. Видове състезание. Наредба за провеждане на състезания.
Сваляне в партер със захващане на ръцете /варианти/. Преобръщания със захващане на ръцете и тялото /варианти/ и защити.

6

9

 

3.

Класификация, систематика и терминология на борбата. Възникване, еволюция и съвременни тенденции в развитието на състезателните правила.
Събаряне /варианти/. Преобръщания със захващане на ръцете и тялото, варианти, защити и контрахватки.

6

9

 

4.

Правилознание и съдийство. Секретар на състезанието.
Преобръщане със захващане на ръцете и тялото – варианти.

5

10

 

5.

Значение и развитие на техниката по борба. Типология, характеристика и особености на техниката по борба от стойка и партер. Структура на хватката, свойства и функции на хватката.
Хвърляния през раменете – варианти. Защити и контрахватки.

6

9

 

6.

Алгоритмизация на подготовката чрез технико-тактически действия по борба. Технико-тактически комплекси. Формиране на двигателните навици. Обща характеристика на обучението. Дидактически принципи.
Хвърляния през гръб. Варианти. Преобръщания през мост – защити.

6

9

 

7.

Методи на обучението. Проблемно и програмно обучение. Методически похвати в обучението. Форми на обучението. Видове, структура и съдържание на урока по борба.
Хвърляния през гръб – защити и контрахватки. Преобръщания през мост – защити и контрахватки.

8

7

 

8.

Стратегия и общи основи на тактиката на борбата. Тактически средства за подготовка на хватката. Тактически средства и форми на схватката. Тактика на спортното състезание.
Видове задържания в критично положение. Излизане на долния борец от партер.

6

9

 

9.

Система за запис на технико-тактическите действия. Показатели и критерии за анализ на технико-тактическите действия. Методология за разработване на курсова работа и дипломна работа.
Хвърляния от партер – защити и контрахватки.

8

7

 

10.

Определение, същност, цел и задачи и средства на съвременната тренировка по борба. Основни принципи на тренировката. Тренировъчните натоварвания в подготовката на бореца.
Хвърляния с гмуркане под ръката. Хвърляния и преобръщания със захващане на ръцете в ключ – варианти. Преобръщания с обратно обхващане на тялото.

6

9

 

11.

Обща и специална подготовка. Упражнения на бореца. Характеристика, методи и средства за развитие на силата на бореца. Характеристик, методи и средства за развитие на бързината.
Хвърляния с повдигане от партер. Комбинирани действия, преобръщания и хвърляния.

6

9

 

12.

Характеристика, методи и средства за развитието на издръжливостта. Характеристика, методи и средства за развитието на гъвкавостта и ловкостта на бореца.
Хвърляния през гърди – варианти. Преобръщания с лост и Нелсон – варианти.

6

9

изпит

13.

Адаптиране на подготовката съборазно промените на климата, височината и времето. Психологическа подготовка и самоуправление на психологическото състояние. Спортен режим на бореца.
Събаряния със захващане на краката – варианти. Събаряния с куки – защити и контрахватки. Преобръщания със захващане на ръцете, краката и тялото – защити и контрахватки.

6

9

 

14.

Биомеханичен анализ на техниката по борба, стойка и партер. Равновесна устойчивост и извеждане от равновесие. Биомеханична система "борец-борец".
Сваляния със захващане на краката. Подсичания със захващане на ръцете краката и тялото – варианти. Защити и контрахватки. Преобръщания от партер – опаковка, черек, кръстачка. Варианти, защити и контрахвакти.

5

10

 

15.

Контрол и оценка на спортната подготовка. контрол и оценка на натоварнията. контрол и оценка на физическите и технико-тактическите качества.
Хвърляне през раменете. Варианти, защити и контрахватки. Партер – сърма, вътрешна сърма, вълчи капан.

6

9

 

 

съдържание на модулна единица

Л.

У.

Текущ контрол

16.

Периодизация и планиране на спортната подготовка. Многогодишно и годишно планиране.
Хвърляния със захващане на краката – варианти, защити и контрахватки. Технико-тактически комбинации от стойка. Хвърляния през гърди – варианти.

6

9

 

17.

Оперативно планиране. Изготвяне на работни планове съобразно периода на подготовката, вида на състезанията, класификацията и възрастовите особености. технико-тактически комбинации от стойка, от изходно положение захват за хвърляне през гръб.

6

9

 

18.

Възрастови особености на децата и юношите. Особености на подбора, ранното обучение и тренировъчната работа с деца и юноши.
Технико-тактически комбинации от партер – варианти.

6

9

 

19.

Програми и форми на организация и обучение в училищата и клубовете по борба. Специални програми за спортните училища.
Технико-тактически комбинации от захват за хвърляне през гърди.

6

9

 

20.

Професиографичен профил на треньора. Интегралност и поливариантност на спортната тренировка.
Технико-тактически комбинации от партер – варианти. Преобръщания и хвърляния.

6

9

 

21.

Съвременни тенденции в развитието на световната и българската борба. Работа с конкретен противник – моделирана тренировка.
Технико-тактически комбинации след изпълнение на техника в стойка веднага се прилага техника и в партер - варианти

5

10

 

22.

Спортен режим. Хранене, възстановяване. Профилактика от травми.
Изпълнение на техники след сигнал при ситуация – клинч. Анализ на технико-тактическите указания. Технико-тактическите комбинации след изпълнение на техника от клинч

6

9

изпит

23.

Особености при обучението съборазно индивидуалните особености на известни равностойни и по-добри противници от различни страни на света.
Преговор на заучения материал от І и ІІ курс

6

9

 

24.

Частна методика на обучение и усъвършенстване. Свободни форми на обучение.
Преговор на заучения материал от ІІІ курс. Технико-тактически комплекси и комбинации от стойка и партер

5

10

 

 

съдържание на модулна единица

Л.

У.

Текущ контрол

25.

Възможността за експериментиране и приложение на научните постижения в практиката. Примерни уроци – урок за разучаване и усъвършенстване на техника с деца, юноши и девойки.
Урок за разучаване и усъвършенстване на техника с мъже и жени. Урок за преборване

4

11

 

26.

Методика на преподаване на техника в учебно-тренировъчния процес. Методика на преподаване на развитието и на физическите качества по време на тренировъчния процес.
Урок за кръгова тренировка. Урок за комбинирано съдържание – техника + развитие на физическо качество

4

11

изпит

 

УЧЕБНИЦИ:

 1. Берберов, Н., И. Ставрев, “Ръководство по класическа борба”, ВИФ, С., 1984;
 2. Желязков, Ц., “Основи на спортната тренировка”, НСА ПРЕС, С., 1998;
 3. Петров, Р., Д. Дагоров, Н. Берберов, О. Макавеев, “Свободна и класическа борба”, МиФ, С., 1977;
 4. Петров, Р., “Усъвършенстване технико-тактическото майсторство на бореца”, МиФ, С., 1978;
 5. Петров, Р. и кол., “Свободна и класическа борба”, МиФ, С., 1978;
 6. Станев, Сл., О. Макавеев, “Свободна борба”, С., 1988;
 7. Станев, Сл., П. Киров, “Спортно-педагогически изследвания в борбата”, ЕЦНПКФС, С., 1988;
 8. Станчев, Н., “Борцовият мост”, С., 2000, “Правилник по борба - FILA”, 2003.


МОДУЛ СВОБОДНА БОРБА

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Треньор по вид спорт (свободна борба)
КУРС: І – ІV СЕМЕСТЪР: 1-7
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна
ОКС: бакалавър
ХОРАРИУМ: 390 часа ECTS: 26
ПРЕПОДАВАТЕЛИ: проф. Р. Петров, доц. Сл. Станев, доц. Н. Димитров, доц. Н. Станчев, гл. ас. Г. Ангелов, гл. ас. О. Макавеев
ИЗПИТНО ИЗИСКВАНЕ: писмен и устен изпит /комбиниран/ и практически изпит /върху изучаваната техника/

АНОТАЦИЯ: Студентите придобиват теоретически знания и практически умения по отношение на селекцията, началната спортна подготовка и високото спортно майсторство в свободната борба за мъже и жени.

съдържание на модулна единица

Л.

у.

текущ контрол

1.

Обща характеристика, социално значение, роля и предмет на борбата. Исторически преглед на развитието на борбата в света.
Стойки – видове. Дистанции. Хват, захват, обхват. Партер-видове. Сваляне в партер със захващане на краката. Преобръщания със захващане на ръцете, краката и тялото /варианти/

5

10

 

2.

Исторически преглед на развитието на борбата в България. Международни и национални организации по борба. Видове състезание. Наредба за провеждане на състезания.
Събаряне със захващане на краката /варианти/. Преобръщания със захващане на ръцете, краката и тялото /варианти/, контрахватки и защити.

6

9

 

3.

Класификация, систематика и терминология на борбата. Възникване, еволюция и съвременни тенденции в развитието на състезателните правила.
Хвърляне с хващане на краката /варианти/ - самолет, контрахватки и защити. Хвърляне от колене с хващане на краката, варианти. Преобръщания със захващане на ръцете, краката и тялото, варианти, контрахватки и защити.

6

9

 

4.

Правилознание и съдийство. Секретар на състезанието.
Оглавник – варианти. Конттрахватки без захват върху краката. Опаковка. Преобръщане със захващане на ръцете, краката и тялото – комбинации.

5

10

 

5.

Значение и развитие на техниката по борба. Типология, характеристика и особености на техниката по борба от стойка и партер. Структура на хватката, свойства и функции на хватката.
Събаряне с кука върху краката и комбинирано захващане на ръцете, краката и тялото – варианти. Събаряне със спъване /варианти/. Хвърляне с комбинирано хващане на трупа и краката – черек – варианти

6

9

 

6.

Алгоритмизация на подготовката чрез технико-тактически действия по борба. Технико-тактически комбинации. Формиране на двигателните навици. Обща характеристика на обучението. Дидактически принципи.
Събаряне върху обхванатия борец отзад – подсечки. Контрахватки при захват на двата крака. Сваляния и събаряния чрез спъване. Преобръщане с кръстосване на краката, контрахватки и защити.

6

9

 

съдържание на модулна единица

Л.

у.

текущ контрол

7.

Методи на обучението. Проблемно и програмно обучение. Методически похвати в обучението. Форми на обучението. Видове, структура и съдържание на урока по борба.
Контрахватки при захват на крака с глава отвън. Контрахватки при захват на крака с глава отвътре. Носене – варианти, контрахватки и защити

8

7

 

8.

Стартегия и общи основи на тактиката на борбата. Тактически средства за подготовка на хватката. Тактически средства и форми на схватката. Тактика на спортното състезание.
Хвърляне със захващане на ръцете и краката и подсичане. Защити и контрахватки. Контрахватки – излизания отгоре на бореца в партер

6

9

 

9.

Система за запис на технико-тактическите действия. Показатели и критерии за анализ на технико-тактическите действия. Методология за разработване на курсова работа и дипломна работа.

Хвърляне с комбинирано захващане на ръцете, краката и тялото. Варианти в партер. Контрахватки и защити.

8

7

 

10.

Определение, същност, цел и задачи и средства на съвременната тренировка по борба. Основни принципи на тренировката. Тренировъчните натоварвания в подготовката на бореца.
Хвърляне с гмуркане със захващане на врата и разноименния крак отвътре. Хвърляне със захващане на ръката в ключ. Преобръщане с обратен ключ и опора с колена върху главата. Преобръщане със захващане на външното бедро и вътрешния глезен. Защити и контрахватки.

6

9

 

11.

Обща и специална подготовка. Упражнения на бореца. Характеристика, методи и средства за развитие на силата на бореца. Характеристик, методи и средства за развитие на бързината.
Технически действия с комбинирано захващане /обхващане/ ръцете, врата, краката и тялото. Технически действия със закачане на краката – сарма. Варианти

6

9

 

12.

Характеристика, методи и средства за развитието на издръжливостта. Характеристика, методи и средства за развитието на гъвкавостта и ловкостта на бореца.
Хвърляния през гръб – варианти. Контрахватки и защити. Японска сарма – варианти. Защити, контрахватки. Вътрешна сарма – варианти. защити, контрахватки.

6

9

изпит

 

съдържание на модулна единица

Л.

у.

текущ контрол

13.

Адаптиране на подготовката съобразно промените на климата, височината и времето. Психологическа подготовка и самоуправление на психологическото състояние. Спортен режим на бореца.
Сваляния в партер – варианти. Контрахватки носене през мост – варианти. Защити. Контрахватни защити.

6

9

 

14.

Биомеханичен анализ на техниката по борба, стойка и партер. Равновесна устойчивост и извеждане от равновесие. Биомеханична система "борец-борец".
Събаряния – контрахватни защити. Хвърляния – раменно, поясно, контрахватни защити.
Преобръщане с наклон. Преобръщане със захващане на ръката в ключ. Контрахватни защити. Центур – ретур

5

10

 

15.

Контрол и оценка на спортната подготовка. контрол и оценка на натоварнията. контрол и оценка на физическите и технико-тактическите качества.
Хвърляне през гърди – варианти. Контрахватки. Защити. Преобръщане с лост. Комбинации в партер.

6

9

 

16.

Периодизация и планиране на спортната подготовка. Многогодишно и годишно планиране.
Хвърляне през гърди /винт/. Варианти. Контрахватки защити. Преобръщане със закачане на едноименния крак отпред и външен нелсон. Вълчи капан – варианти. Контрахватни защити

6

9

 

17.

Оперативно планиране. Изготвяне на работни планове съобразно периода на подготовката, вида на състезанията, класификацията и възрастовите особености. Технико-тактически комбинации в стойка.

6

9

 

18.

Възрастови особености на децата и юношите. Особености на подбора, ранното обучение и тренировъчната работа с деца и юноши.
Технико-тактически комбинации в партер.

6

9

 

19.

Програми и форми на организация и обучение в училищата и клубовете по борба. Специални програми за спортните училища.
Технико-тактически комбинации в стойка.

6

9

 

20.

Професиографичен профил на треньора. Интегралност и поливариантност на спортната тренировка.
Технико-тактически комбинации в партер.

6

9

 

21.

Съвременни тенденции в развитието на световната и българската борба. Работа с конкретен противник – моделирана тренировка.
Технико-тактически комбинации и комплекси след изпълнение на техника в стойка веднага се прилага техника и в партер.

5

10

 

съдържание на модулна единица

Л.

у.

текущ контрол

22.

Спортен режим. Хранене, възстановяване. Профилактика от травми.
Изпълнение на техники след сигнал при ситуация – клинч. Анализ на технико-тактическите указания. Технико-тактическите комбинации след изпълнение на техника от клинч

6

9

изпит

23.

Особености при обучението съборазно индивидуалните особености на известни равностойни и по-добри противници от различни страни на света.
Преговор на заучения материал от І и ІІ курс

6

9

 

24.

Частна методика на обучение и усъвършенстване. Свободни форми на обучение.
Преговор на заучения материал от ІІІ курс. Технико-тактически комбинации и комбинации от стойка и партер

5

10

 

25.

Възможността за експериментиране и приложение на научните постижения в практиката. Примерни уроци - за разучаване и усъвършенстване на техника с деца, юноши и девойки; за разучаване и усъвършенстване на техника с мъже и жени; за преборване.

4

11

 

26.

Методика на преподаване на техника в учебно-тренировъчния процес. Методика на преподаване на развитието и на физическите качества по време на тренировъчния процес.
Урок за кръгова тренировка. Урок за комбинирано съдържание – техника + развитие на физическо качество.

4

11

изпит

УЧЕБНИЦИ:

 1. Берберов, Н., И. Ставрев, “Ръководство по класическа борба”, ВИФ, С., 1984;
 2. Желязков, Ц., “Основи на спортната тренировка”, НСА ПРЕС, С., 1998
 3. Петров, Р., Д. Дагоров, Н. Берберов, О. Макавеев, “Свободна и класическа борба”, МиФ, С., 1977;
 4. Петров, Р., “Усъвършенстване технико-тактическото майсторство на бореца”, МиФ, С., 1978;
 5. Петров, Р. и кол., “Свободна и класическа борба”, МиФ, С., 1978;
 6. Станев, Сл., О. Макавеев, “Свободна борба”, С., 1988;
 7. Станев, Сл., П. Киров, “Спортно-педагогически изследвания в борбата”, ЕЦНПКФС, С., 1988;
 8. Станчев, Н., “Борцовият мост”, С., 2000, “Правилник по борба - FILA”, 2003.

 

??????? ??? Facebook Twitter Share