НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Екология

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Гл. ас. Боян Дойчев, доктор

Изисквания към студентите

Подготовката на студентите от степен “бакалавър” се провежда като СИП, а за степен “магистър” има задължителни и свободно-избираеми кредити.

За получаване на кредити по “Екология”, студентът трябва да присъства на всички лекционни занимания и успешно да положи писмен теоретичен изпит или да защити реферат. За студентите, които са пропуснали упражнения по уважителни причини, в края на всеки семестър се организират допълни часове по предварително обявен график.

Учебна литература

Д. Димитрова, Б. Дойчев. Хигиена и екология., 2015

Събева, Хр. Екология в спорта. Учебник, 2003.

 

Национална Спортна Академия „Васил Левски”

КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТ ПО ЕКОЛОГИЯ
/ ТФ /


1.    Същност, предмет и основни задачи на екологията. Етапи на формиране. Място сред другите науки. Подразделения.
2.    Абиотични и биотични компоненти на системата. Екологични фактори на околната среда.
3.    Опазване на природната среда. Възникване и развитие на природозащитната дейност по света и у нас. Видове защитени природни територии.
4.    Екологично законодателство. Историческо развитие на екологичното законодателство по света и у нас. Международно сътрудничество по опазване на природната среда.
5.    Природни ресурси. Класификация на природните ресурси. Възникване и развитие на екотуризма. Форми на екотуризма.
6.    Туристически ресурси. Класификация на туристическите ресурси. Възникване и развитие на туризма. Видове туризъм.
7.    Замърсяване на атмосферния въздух- видове, източници на замърсяване и въздействие върху човешкото здраве.
8.    Замърсяване на водите- видове, източници на замърсяване и въздействие върху човешкото здраве.
9.    Замърсяване на почвите- видове, източници на замърсяване и въздействие върху човешкото здраве.
10.     Природни екологични катастрофи представляващи риск за здравето на човека- земетресения, вулкански изригвания, смерч, циклони и цунами. Прогноза и реакция.
11.     Екологична криза. Антропогенни и комбинирани екологични катастрофи представляващи риск за здравето на човека- наводнения, лавини, свлачища и горски пожари.
12.     Йонизиращи лъчения и източници на радиация. Природен радиационен фон. Слънчева радиация и защита.
13.     Изкуствени източници на йонизиращи лъчения. Класификация на йонизиращите лъчения. Биологични ефекти от въздействието на йонизиращите лъчения.
14.     Влияние на отпадъците върху околната среда. Историческо развитие на проблема с отпадъците. Класификация. Контрол и управление.
15.     Разделяне и сепариране на отпадъците. Методи за съхранение на твърди битови, медицински и радиоактивни отпадъци.
16.     Екологични проблеми в спорта. Влияние на замърсената околна среда върху физическата работоспособност на спортистите.
17.     Екологично образование и култура. Екологичен мониторинг.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Събева, Хр. Екология в спорта. НСА ПРЕС, С., 2003.
2. Матев, И., Д. Ганева. Екология. Пенсофт, С., 2004.
3. Матев, И., Д. Георгиев. Екология и опазване на околната среда. Ст.З., 2007.
4. Байков Б., Найденов Я. Екология в туризма. Форком, София 2011.
5. Берберова Р. Природни бедствия в България. Издателства на НБУ, София, 2012.
6. Лекционен курс по екология.Сподели във Facebook Twitter Share