НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Екология

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Гл. ас. Боян Дойчев, доктор

Преподавателите от катедра „Спортна медицина“ провеждат обучение на студентите по следните дисциплини:

ОКС „Бакалавър“

Задължителни:
Хигиена и екология – за студенти от Факултет ОЗЗГТ
Екология  – за студенти от Факултет Спорт

Избираеми:
Екология – за студенти от Факултет Педагогика

ОКС „Магистър“
Редица задължителни и избираеми дисципилини в следните магистърски програми:

Спортна журналистика

 

Изисквания към студентите

Сектор Екология

      Целта на курсът е да запознае студентите с основите на екологията, терминологичната база,  предмета и задачите на учебната дисциплина. Студентите ще задълбочат познанията си по отношение на някои  екологични проблеми свързани както със спорта, така и със замърсяването на околната среда, както и природните катаклизми, които са предпоставка за възникването на екологични кризи. В лекционния материал ще бъдат включени множество конкретни примери за демонстрация на ефектите на замърсяване върху протичането на основните екологични процеси в засегнатите екосистеми, както и възможните сценарии за решаване на проблемите, съобразени с екологичните принципи на организация на живата материя.

      В семинарните занятия ще се изнасят презентации съобразно представения тематичен план и ще бъдат прожектирани филми, разширяващи информацията от лекционния курс.

      Подготовката на студентите от степен „бакалавър” във факултетите Спорт и ОЗЗГТ се провежда, като задължителна дисципина, а  във факултет Педагогика се провежда като СИД. За степен „магистър” има свободно-избираеми кредити.
      За получаване на кредити по „Екология”, студентът трябва да присъства на всички лекционни и семинарни занимания и успешно да положи писмен теоретичен изпит, тест или да защити реферат. За студентите, които са пропуснали упражнения по уважителни причини, в края на всеки семестър се организират допълни часове по предварително обявен график.

Екология

Д. Димитрова, Б. Дойчев. Хигиена и екология., С., 2015.

Дойчев, Б. Екология., С., 2018.

Събева, Хр. Екология в спорта., С., 2003.

Лекционен курс по екология.

 

??????? ??? Facebook Twitter Share