НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Катедра Кинезитерапия и рехабилитация

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор


Преподаватели- Проф. Даниела Любенова, доктор; Проф. Незабравка Генчева, доктор; Доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор; Доц. д-р Бойко Стаменов, ДН; Доц. д-р Диана Стефанова, доктор; Доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор; Доц. Людмила Червенкова, доктор; Доц. Мартин Еремиев, доктор; Гл. ас. д-р Мариана Ангелчева, доктор; Гл. ас. Дарина Захариева, доктор; Гл. ас. Ирена Людмилова, доктор; Гл. ас. Милена Николова, доктор; Ас. Михаела Митова; Ас. Цветелина Бижева
Сектор Кинезитерапия
Конспекти Лятна стажантска практика Указание за курсова работа Програмна акредитация Разписание на часовете График за студенти с изостанали изпити

Указания за създаване и оформяне на курсова работа
за VII семестър за студентите от специалност КТ

I. При изготвянето на курсова работа студентите преминават през следните стъпки:

1. През 5 или най-късно 6 семестър студентите по КТ (редовно обучение) правят избор на тема на курсовата си работа, която може да бъде в областите: КТ при вътрешни болести, КТ при нервни болести КТ в педиатрията, КТ в хирургия и АГ, КТ в гериатрията, АФА.

2. Избират курсов ръководител или консултант, с когото се консултират относно темата, избора на методи за изследването и неговата организация. Съвместно с научния ръководител уточняват темата на курсовата работа и създават план на работата си по провеждането на изследването.

3. Създават основна част от литературния си обзор като задължително е предварителното задълбочено запознаване със клиничните особености на избраното заболяване и прилагани методики на КТ у нас и в чужбина.

4. Провеждат експерименталната си работа и планираните изследвания (обикновено преди и след експеримента) с изследваните лица.

5. Систематизират резултатите, правят анализ и изводи на базата на тях. Разработват най-напред в чернови вид курсовата си работа. След като ръководителят одобри извършеното, се прави оригинала на курсовата работа.

6. Всички документи се окомплектоват подвързани или в папка и се представят минимум 1 ден преди защита на курсовата работа при секретарката на катедра „КТ и рехабилитация”.

II. Указания за изготвяне и оформяне на курсова работа за VII семестър за студентите от специалност КТ

1. Общи изисквания

Студентската научна/изследователска разработка (курсова работа) се подготвя при спазване на съответните изисквания.
Курсовата работа е с обем не по-малък от 15 стандартни страници (30 реда, 60-65 знака на ред, 1800 знака на страница).
В този обем не се включват снимки, схеми, таблици, диаграми, фотокопия и др., които изпълняват илюстративна и доказателствена функция и които могат да бъдат представени в приложението.

Курсовата работа задължително включва: заглавна страница, която съдържа структурни елементи като: НСА„Васил Левски”, факултет, катедра; тема (курсова работа), име и фамилия на студента, факултетен номер, курс на обучение, образователно-квалификационна степен (бакалавър, магистър); форма на обучение (редовна, задочна); име и фамилия на курсовия ръководител и подпис на ръководителя на курсовата работа; град и година на написване на работата.

2. Структура на курсовата работа

Курсовата работа се структурира като задължително съдържа:

1 част (уводна част): обосновка на избора на темата или мотивация; актуалност и значимост на избраната тема, която предварително е консултирана с научния ръководител; цел и задачи на курсовата работа;

2 част - (литературен обзор): кратки анатомо-физиологични особености, имащи пряко отношение към темата; определение, общи особености, патофизиологични, патокинезиологични особености на разглежданата нозологична единица, обзор относно прилаганото цялостно лечение при съответното заболяване, обзор за прилаганата съвременна КТ при съответното заболяване (мнения на различни автори, различни КТ подходи и методики публикувани в учебници или научни публикации, оценка на ролята и мястото на КТ в цялостното лечение); забележка: в литературния обзор задължително се посочват източниците на информацията в него.

3част (собствено проучване) - обект и предмет на изследване; хипотеза; методи на изследване (точно описание на използваните методи на изследване и уредите използвани за измерванията); описание на изследвания контингент (брой, пол, възраст, основна диагноза, съпътстващи заболявания, етап и стадий на КТ, приложено предходно лечение, място /здравно заведение или др./ и период на провеждане на изследването; важна забележка: изследването трябва да бъде направено минимум с 2 изследвани лица /изключение се прави само при много рядко срещани заболявания и състояния/); описание на приложената КТ (цел, задачи, средства и методически особености на КТ); описание на прилаганите по време на изследването успоредно с КТ други лечебни средства (физиотерапевтично, медикаментозно или др. лечение); резултати от проучаването или изследването (представят се в номерирани таблици с начален и краен резултат, разлика между тях и средни стойности на резултатите общо за изследваните лица); анализ на резултатите (има ли промени при изследваните показатели, достатъчни и значими ли са те, кои показатели не са повлияни и защо, на какво се дължи липсата на промяна или недостатъчната промяна при някои показатели и т.н.); изводи (правят се изводи основани единствено на собственото проучване и задължително на базата на направените измервания; не се допускат изводи недоказани с измерване направено в собственото проучване); обобщения/заключение; библиография или използвани източници; приложение (ако бъде преценено, че това е необходимо); съдържание.

3. Технически изисквания към изпълнението и оформянето на курсовата работа.

При оформянето на работата трябва да са изпълнени следните изисквания:

• пише се чисто и акуратно само от едната страна на листа;
• като втора страница се отразява темата на курсовата работа, името на студента и името и подписа на ръководителя на курсовата работа;
• страниците на курсовата работа се номерират с поредни номера, като на титулната страница и на заглавието не се поставят номера;
• разработката се дели на раздели, от своя страна разделите могат да имат по-нататъшно деление, като броят на степените на деление зависи от обема, сложността и удобството за изясняване на съдържанието на курсовата работа; разделите и техните съставни части (подразделите) се означават с поредни номера, обозначени с арабски цифри, отделени с точки; подразделите трябва да имат двузначна номерация в границите на всеки раздел; подразделите също могат да имат няколко точки,
например: номерация на разделите:1., 2., 3. и т.н.

номерация на съставните части от първи ред (подразделите):1.1, 1.2, 1.3 и т.н.

номерация на съставните части от втори ред: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т. н.
• текстът на курсовата работа се пише от трето лице или в безлична форма: например “определят”, “се определя”, “определянето”. Формата на първо лице единствено число не се допуска;

• теоретичните сведения се излагат в литературния обзор само в този обем, който е необходим за поясняване на разглеждания въпрос;
• текстът на курсовата работа трябва да съдържа препратки към съответния използван литературен източник, списъкът на литературата се дава в края, където се изброяват всички източници използувани при изпълнение на курсовата работа;

• всеки абзац започва с отстъп от 3 до 5 знака;

• таблиците в текста трябва да бъдат номерирани по реда на появата им в текста и да са озаглавени според съдържанието си; при цитиране на таблица в текста се посочва нейния намер;

Оформянето на библиография става по един от следните три начина:


1. Пълно изписване на фамилното име, съкращаване на личното име, пълното название на научния труд, място на издаване, година на издаване.
Например:
Бижков, Г. Дипломната работа не е лесна работа, но с компютър и интернет…, УИ “Св.Кл.Охридски”, С., 2002.

Lisikar, R., Pettit, J., Flatley, M. Basic Business Communication, IRWIN, Burr Ridge, Illinois, Boston, Massachusetts, Sydney, Australia, 6th ed., 1993.
2. Първо се изписва фамилното име на автора, съкращение на личното име, заглавието на публикацията, място и дата на издаване (не се включва издателство).

Например:
Богданов, Б. История на старогръцката култура, С., 1989.
3. Фамилно име, съкращаване на първото име, в кръгли скоби годината на публикуване, наименование на публикацията, място на издаване и издателство.
Например:
Labov, W. (1972). Language in the Inner City. Philadelphia: University of Philadelphia Press.

4. Интернет източниците се цитират по следния начин:
Л. Кирова дефинира интернет като “комуникативна инфраструктура, която е способна да генерира нови медии - електронна поща, чат, дискусионни групи, електронно публикуване, основани на писмена речева дейност в различен жанров формат.” Авторката използва термина компютърно опосредствана комуникация, която е нов тип общуване между хората; тя е индиректно, от дистанция, без визуален и аудио контакт. (
<http://liternet.bg/publish3/lkirova/digraphia.htm>).

Хил: Hill, D.Mark. Oral Presentation Advice.

http://www.cs.wisc.edu/~markhill/conference-talk.htm

Важно: Накрая в скоби се посочва последната дата на ползване на източника/електронния ресурс.


Студентските курсови работи се предават на хартиен носител (подвързани) при секретарките на катедра „КТ и рехабилитация” в срок най-късно 1 ден преди датата за защита на курсовата работа.


Не се допускат до защита студентите, които не са направили разработките си според горепосочените изисквания и в срока, указан по-горе и обявен чрез администрацията на Факултет КТСАТ и служителите в съответния факултет.


Консултации при подготовката на студентските разработки се дават в приемното време и не по-късно от 3 дни преди датата за защита на курсовите работи.

 


??????? ??? Facebook Twitter Share