НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Факултет кинезитерапия, туризъм и спортна анимация

Ръководство и администрация на факултета
Декан: Доц. д-р Иван Мазнев, доктор

Секретар:   Елиза Йосифова  (02) 4014(213)  
Инспектор УР:   Любка Кацарова  (02) 4014(213)  
Катедра ТМ на кинезитерапията Катедра Кинезитерапия и рехабилитация Катедра Гимнастика Катедра Водни спортове Катедра Спортна медицина Катедра ТАО Катедра Снежни спортове

Отчетно-изборно събрание 2016 Решения на Факултетния съвет Документи за факултет КТТСА

Деканат на факултета по кинезитерапия

Адрес: Национална Спортна Академия, Ул. “Гургулят” 1, София, 1000, България
Телефонен номератор: (02) 400 75 44

Декан

 

доц. д-р Иван Мазнев, доктор

тел. (02) 4014(213,289)
e-mail: ivanmaznev@yahoo.com

Зам. декан

проф. Даниела Любенова, доктор

тел. (02) 4014(426)
e-mail: lubenova@abv.bg

Инспектор

 

Любка Кацарова
(02) 4014(213)

Инспектор

Елиза Йосифова
(02) 4014(213)e-mail на факултета: dekanatfkttsa@abv.bg

Факс: (02) 4007520

 

Кратка историческа справка за факултета

С указ № 124 на МП през 1942 год. е поставено началото на Висшето училище за телесно възпитание / сега Национална спортна академия /. През 1947 год. с Решение на МС се преименува във Висше училище за физкултура /ВУФ / с една специалност “Физическа култура” и подготовка на специалисти с квалификации за : “Преподавател по физическо възпитание”, “Треньор по вид спорт” и “Методист по масово – оздравителна и лечебна физкултура”. През същата 1947 год. е основана и катедра “Лечебна физкултура”. България е една от първите страни в Европа и в света, въвели висше 4 –годишно образование по кинезитерапия от университетски тип. Изучаваните специалности във ФКТТСА са акредитирани от НАОА с най-високата оценка „много добра”.
Във факултета се обучават студенти за квалификация “кинезитерапевт”, „спортен аниматор”, „треньор по адаптирана физическа активност и спорт”, както и редица магистърски програми към Център ОКС „Магистри”. Провежда се обучение в 3-те образователни степени – бакалавър, магистър, доктор.

Бакалаври

Специализираните катедри, в които се провежда обучението по кинезитерапия са “Кинезитерапия и рехабилитация” и “Теория и методика на кинезитерапията”. 4-годишното обучение - осем семестъра в редовна форма на обучение в рамките на 240 кредита за образователната степен “Бакалавър по кинезитерапия” може да се осъществи след полученото средно гимназиално образование и успешно положени кандидатстудентски изпити. Обучението за квалификация “кинезитерапевт” се осъществява по утвърдена учебна програма, включваща базови дисциплини /хуманитарни, физическо възпитание и спорт/, специални, избираеми, факултативни учебни дисциплини, специализирани /клинични/ практики, учебни курсове /ски, водни спортове, туризъм/, разработване на курсови работи, разработване на дипломна работа /по избор/.
В съответствие с Единните държавни изисквания лекционните курсове по задължителните и избираеми учебни дисциплини се провеждат от хабилитирани в съответното научно направление преподаватели.

Магистри

Магистърските програми, редовна форма на обучение са с продължителност 1 година /60 кредита/. Осигуряват възможност на кинезитерапевтите да задълбочат познанията си на основата на съвременни постижения на теорията на практиката. Дава се също възможност за повишаване квалификацията им в определени области на кинезитерапията и за упражняване на професията на по-високо професионално ниво. Обучението включва базови, специални, избираеми модули, клинична практика, подготовка и защита на магистърска теза.

Докторанти

Докторантурата е в 2 форми: редовна /със срок 3 години/ и задочна /4 години/. Завършили висши училища в чужбина могат да кандидатстват след признаване на придобитото висше образование по реда на Наредбата за държавни изисквания за признаване на образованието. Обучението на докторантите се осъществява по научна специалност и индивидуален учебен план.
Обучението по кинезитерапия е с международно признание.

Съществуват възможности за участие в различни квалификационни курсове и специализации към Центъра за следдипломна квалификация.

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ ПРИ ФКТТСА:

 • 1. доц. Александър Шопов
 • 2. доц. д-р Антоанета Димитрова
 • 3. доц. Бисер Григоров
 • 4. доц. д-р Богдана Илинова
 • 5. доц. Бистра Димитрова
 • 6. проф. Бонка Димитрова
 • 7. доц. Гюрка Ганчева
 • 8. доц. Даниела Любенова
 • 9. проф. д-р Диана Димитрова
 • 10. доц. Димитър Ганчев
 • 11. Проф. Евгения Димитрова
 • 12. проф. Зоя Горанова
 • 13. доц. д-р Иван Мазнев
 • 14. доц. Йордан Донев
 • 15. доц. Кръстьо Згуровски
 • 16. проф. Кирил Андонов
 • 17. проф. Лейла Крайджикова
 • 18. доц. Незабравка Генчева
 • 19. доц. Николай Изов
 • 20. проф. Николай Попов
 • 21. доц. Петър Зографов
 • 22. доц. Петър Янков
 • 23. доц. Стоян Андонов
 • 24. гл. ас. Дойчин Боянов
 • 25. гл.ас. Емил Видев
 • 26. гл. ас. Никола Господарски
 • 27. Любка Кацарова
 • 28. Ивелина Георгиева
 • 29. Пламена Джумбешлиева
 • 30. Росен Богоев

 


Решенията от последните Факултетни съвети можете да видите във файловете по-долу


 


ВАЖНО ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ НА РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
За да бъдат здравно осигурени, чуждестранните студенти и докторанти (редовна форма на обучение) трябва да посетят Териториалното подразделение на Националната агенция по приходите (ж.к Студентски град, бл.5, ет. 3) с личните си документи, за да получат личен номер за здравно осигурявяне, който да представят в съответната факултетна канцелария.

Документи
Сподели във Facebook Twitter Share