НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Факултет "Педагогика"

Ръководство и администрация на факултета
Декан: Проф. Огнян Миладинов, ДН
Зам.декан: Доц. Вера Антонова, доктор

Инспектор редовно обучение:   Даниела Гигова  (02) 4014(223)  
Силвия Петрова  (02) 4014(223)  

Инспектор задочно обучение:   Снежа Дражева  (02) 4014(219)  
Катедра Анатомия и биомеханика Катедра Баскетбол, волейбол, хандбал Катедра Лека атлетика Катедра Психология, педагогика и социология Катедра Теория на физическото възпитание

Деканат на факултет "Педагогика"

Адрес: София 1700, Студентски град, Национална Спортна Академия
Телефонен номератор: (02) 40 123 45(46,47)

Декан

Проф. Огнян Миладинов, ДН

София 1700, Студентски град
 Национална спортна академия, сграда Ректорат, ет. 1, стая 101
телефон: (02) 4014(214)
e-mail: ogimil63@gmail.com

Зам.-декан

Доц. Вера Антонова

София 1700, Студентски град
 Национална спортна академия, сграда Ректорат, ет. 1, стая 101
телефон: (02) 4014(214)

Инспектор редовно обучение

Даниела Гигова
София 1700, Студентски град, НСА, сграда Ректорат,  ет.1, стая 105 
тел. (02) 4014(223)
e-mail: teacher.nsa@abv.bg

Инспектор редовно обучение

Силвия Петрова
София 1700, Студентски град, НСА, сграда Ректорат,  ет.1, стая 105
тел. (02) 4014(223), 0898 77 66 70
e-mail: teacher.nsa@abv.bg

Инспектор задочно обучение

Снежа Дражева
София 1700, Студентски град, НСА, сграда Ректорат,  ет.1, стая 106
тел. (02) 4014(219), 0896 77 66 13
e-mail: teacher.nsa@abv.bg

 

Образователна мисия

Рождената дата на НСА може да се приеме за рождена дата и на факултет "Педагогика". С Указ на Борис ІІІ, Цар на българите, на 15 ноември 1942 г. е създадено “Държавно висше училище за телесно възпитание”. Целта му е  подготовка на учители по телесно възпитание с висше образование. През 1950 г. Училището се преименува във Висше училище за физическа култура с два факултета, педагогически и спортно-педагогически.

Факултет "Педагогика" е основен в структурата на Национална Спортна Академия „Васил Левски”. Той се утвърди като една от най-авторитетните структури в системата на висшето образование в България, която подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на Физическото възпитание и спорта. Чрез своя академичен профил факултет "Педагогика" играе ролята на национален научен център в областта на физическото възпитание и спорта.

Завършилите факултет "Педагогика" специалисти се реализират като:

 •  Учители по Физическо възпитание във всички степени на образованието
 •  Преподаватели в колежи и висши училища
 •  Преподаватели и инструктори в спортни клубове, ученически спортни школи, фитнес центрове
 •  Организатори и ръководители на извънкласна спортна дейност на деца и юноши
 •  Експерти в различни държавни правителствени и неправителствени институции
 •  Експерти в системата на Министерство на Вътрешните работи и Българската Армия

Образователен процес

В момента факултет "Педагогика" има капацитет за обучение на 800 студенти в редовна и задочна форма. Факултетът се превръща в притегателно място за чуждестранни студенти от Кипър, Гърция, Македония, Турция и други страни.

Обучението във факултет "Педагогика" се осъществява в образователно-квалификационните степени: „бакалавър”, „магистър” и „доктор”. Учебните програми бяха акредитирани през 2008 г. с най-висока оценка от Националната Агенция за оценяване и акредитация към Министерския Съвет на Република България:

- Бакалавър – осем семестъра в редовна и десет семестъра в задочна форма на обучение в рамките на 240 кредита. Обучението обхваща изучаването на:

 • - Задължителни общотеоретични дисциплини
 • - Задължителни специални дисциплини
 • - Избираеми дисциплини - теоретични и спортно-практически
 • - Факултативни дисциплини
 • - Учебни курсове по ски, водни спортове, туризъм, ориентиране и лагерно дело
 • - Педагогическа практика в училище
 • - Държавен изпит или защита на дипломна работа

Учебните планове можете да видите ТУК


Завършилите специалността „Физическо възпитание” получават професионална квалификация „Учител по Физическо възпитание”. Студентите могат да придобият и допълнителна специалност с квалификация „Треньор по вид спорт” или „Спортен мениджър” след втората година на обучението.

Съществуват възможности за участие в различни квалификационни курсове и специализации по избрани проблеми на физическото възпитание и спорта към Центъра за следдипломна квалификация.

- Магистър - два или три семестъра след степента „бакалавър” в редовна или задочна форма на обучение. Осъществява се обучение по следните магистърски програми:

1. Физическо възпитание – два семестъра в рамките на 60 кредита след образователно-квалификационната степен „бакалавър”. Предлагат се следните специализации:

 •  Спорт в училище и свободното време
 •  Физическо възпитание и спорт в основната образователна степен на СОУ
 •  Физическо възпитание и спорт в средната образователна степен на СОУ
 •  Физическо възпитание и спорт в предучилищна възраст
 •  Баскетбол в образователната система
 •  Волейбол в образователната система
 •  Хандбал в образователната система
 •  Лека атлетика в образователната система
 •  Гимнастика в образователната система
 •  Плуване в образователната система
 •  Физическо възпитание и спорт в системата на Министерство на вътрешните работи и Българската армия
 •  Профилактика и корекция при гръбначни изкривявания в училищна възраст

Завършилите програмата „Физическо възпитание” имат възможност да се реализират като:

 •  Учители по физическо възпитание и спорт във всички степени и етапи на средното образование.
 •  Преподаватели по физическо възпитание и спорт в колежи и висши училища.
 •  Експерти в системите на МВР и БА.
 •  Преподаватели и треньори в ученически спортни школи, фитнес клубове, клубове по спорт за всички.
 •  Организатори и ръководители на доброволна спортна дейност на подрастващи.

2. Младежки дейности и спорт – два семестъра в рамките на 60 кредита след образователно-квалификационната степен „бакалавър”.

Магистърската програма дава задълбочени знания, умения и компетентности за използване на разнообразните младежки и спортни дейности като инструмент на публичните политики и практики за работа с различни младежки групи, за утвърдените български практики в областта на младежта и спорта, и в тази връзка подпомагане изпълнението на държавните приоритети за развитие на младежта.

Програмата подготвя висококвалифицирани професионални специалисти - ръководни кадри, експерти, консултанти и обучители за кариера в държавните и общинските институции с отговорности в управлението на младежта, физическото възпитание и спорта; квалификацията е подходяща и за нуждите на недържавния сектор – обществен и частен, както и за работа в международни и европейски институции.

Успешно завършилите програмата могат да работят като държавни служители, да заемат различни ръководни и експертни длъжности в публичната администрация, в организациите за публични услуги, в недържавни стопански и нестопански организации, в национални и международни организации и други.

-- Доктор – три или четири години в редовна или задочна форма на обучение. Обучението завършва със защита на дисертационен труд и придобиване на образователно-квалификационната степен „доктор”.

Структурата на факултет "Педагогика" включва  пет водещи катедри:

 • - Анатомия и биомеханика
 • - Баскетбол, волейбол, хандбал
 • - Лека атлетика
 • - Психология, педагогика и социология
 • - Теория на физическото възпитание

Обучението във факултета се осъществява от висококвалифицирани преподаватели от всички катедри в Национална Спортна Академия.

В процеса на обучение се използват разнообразни дидактически методи и форми като лекции, семинари, практически упражнения, индивидуална работа, разработване на проекти и други.

Обучението във факултет "Педагогика" изцяло съответства на европейските критерии и изисквания. Факултетът участва активно във всички европейски инициативи, насочени към хармонизиране на европейските висши образователни структури в спортната наука.

Факултетът поддържа активни международни връзки със сродни Университети и Факултети в Европа. Осигуряват се възможности за контакти и обмен на чуждестранни лектори, преподаватели и представители на международни институции. Студентите от факултет "Педагогика" участват в европейската студентска мобилност.

Всички учебни програми към Факултета са включени в Европейската спортно-образователна информационна платформа (European Sport Education Information Platform).

Факултет "Педагогика" предоставя възможност за пълноценна изява и развитие на своите студенти чрез включването им в изследователски проекти и разнообразни научни форуми – конгреси, конференции, кръгли маси.

Студентите от факултет "Педагогика" участват в спортните клубове към Националната Спортна Академия. Те са активни участници както в спортносъстезателните прояви в Академията, така и в междууниверситетските студентски първенства. Възпитаници на Факултета са медалисти от олимпийски игри, световни и европейски шампионати.СПИСЪК на ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ

Хабилитирани преподаватели

1

проф.

Димитър Петров Михайлов

2

доц.

Цанко Ангелов Цанков

3

доц.

Здравко Стефанов Стефанов

4

проф.

Татяна Станчева Янчева

5

доц.

Иванка Алипиева Тошева

6

доц.

Мариана Николова Пендева

7

доц.

Каролина Георгиева Георгиева

8

проф.

Апостол Николов Славчев

9

доц.

Георги Йорданов Божилов

10

доц.

Стефан Георгиев Димитров

11

проф.

Марин Георгиев Гъдев

12

доц.

Софка Василева Попова

13

доц.

Надя Георгиева Савова

14

доц.

Недялка Иванова Маврудиева

15

доц.

Галина Димитрова Роглева

16

проф.

Росица Стефанова Църова

17

доц.

Владимир Тенев Чернев

18

доц.

Станислав Петков Маврудиев

19

доц.

Елеонора Михайлова Милева

20

проф.

Стефан Георгиев Стойков

21

проф.

Василка Христова Серафимова

22

доц.

Мария Кирилова Гикова-Пейчева

Нехабилитирани преподаватели

1

гл. ас.

Вера Илиева Антонова - Върбанова

2

ас.

Ина Георгиева Владова

3

гл. ас.

Илия Александров Върбанов

 

 

Студенти и докторанти

1

Марио Михайлов

2

Мария Илинова

3

Мария Родева

Служители

1

Силвия Цветкова Петрова

 Комисии към факултет "Педагогика" 

                           Декански съвет:

· Проф. Огнян Миладинов, дн - Декан

· Доц. Цанко Цанков, доктор, Зам.-декан

· Проф.Стефан Стойков, дн

· Проф. Татяна Янчева, дн

· Доц. д-р Мария Гикова, доктор

· Доц. Каролина Лазарова, доктор


Факултетна атестационна комисия:

· Председател:

· Доц. Цанко Цанков, доктор

· Членове:

· Проф. Татяна Янчева, дн

· Доц. Каролина Лазарова, доктор

· Доц. Здравко Стефанов, доктор

· Доц. Валентин Фильов, доктор


· Комисия по физическо възпитание

· Проф. Огнян Миладинов, дн - Декан

· Доц. Цанко Цанков, доктор – Зам. декан

· Проф. Димитър Михайлов, доктор

· Проф. Марин Гъдев, дн

· Доц. Каролина Лазарова, доктор

· Доц. Иванка Тошева, доктор,

· Доц. Мариана Пендева, доктор

· Доц. Станислав Маврудиев

· Гл. ас. Корнелия Найденова, доктор


· Комисия по трансфер на кредити

· Доц. Цанко Цанков, доктор, - Зам. декан

· Доц. Елеонора Милева, доктор

· Албена Мутанова – учебен отдел

 

Документи
Сподели във Facebook Twitter Share