НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Приветствие от председателя на общото събрание по случай откриване на академичната учебна година в НСА „Васил Левски“

Скъпи първокурсници, студенти, възпитаници, колеги и служители

на НСА „Васил Левски“,

Символичното откриване на новата учебна година за всички нас е огромно вълнение, изпълващо ни с въодушевление, надежди и увереност както от ясните очертания на нашите обществено значими цели, така и от огромните научни, педагогически и материални постижения, създавани с годините, опазвани изключително грижливо от екипа на Академията – от ръководството, всички поколения преподаватели, служителите, включително и най-младите ни представители – студентството. Това е в основата на управленската стратегия днес, която утвърждава и гарантира устойчивостта и авторитета на Академията, за да гарантира успеха и бъдещето не само на институцията, но и на нашите възпитаници, чиято подготовка се реализира пълноценно в България, Европа и по света.

За нас – цялата академичната общност на НСА „Васил Левски“, за нашите партньори и приятели новата академична година е значим момент, в който можем да оценим изключителните постижения, достойния статут и голям авторитет на НСА „Васил Левски“, създаван устойчиво и последователно през последните години на управление. Това не е субективна оценка, а признание, което ние получаваме от всички посоки в държавата, обществото и Европейския съюз. Това е и причината институциите не само да имат доверие в управлението на НСА „Васил Левски“ като отговорен социален партньор, но и ясно да заявяват своята принципна и ефективна подкрепа в опазването и развитието на Академията. В крайна сметка, всички усилия са насочени към нашите студенти и постоянното подобряване на тяхната подготовка, на тяхното пълноценно изграждане като специалисти.

Всичко това е резултат от „тайната“ на нашия стил и методи на работа и управление, които ние трябва да осъзнаваме, да пазим и утвърждаваме в академичния живот. Те се състоят в отговорностите и разбирането, че най-важното във всекидневната педагогическа, научна и възпитателна дейност е изграждане личността и достойнството на нашите студенти. Ето защо академичният учебен процес трябва още от първия ден да утвърждава принципите на нашата школа, чиито водещи ценности са изграждането на уважавани лидери и  социално отговорни специалисти, способни да развиват и ръководят обществено-културния напредък в своите области на професионална изява.

Ние напълно съзнаваме и си даваме сметка за значимите предизвикателства и сътресения, които обхващат образователната система, за проблемите, свързани с нуждите на възраждащата ни се икономика, тенденциите в развитието ни като част от Европейското пространство. Сложните и противоречиви процеси, които се развиват в обществото, изискват огромен потенциал за тяхното разрешаване така, че да не се увреди нашата мисия и научно-педагогическа кауза. Именно този потенциал бе създаден през последното десетилетие от ръководството на НСА „Васил Левски“ чрез последователната политика на напредък, основан на предвидимост, стабилност и вътрешна солидарност в академичната общност. Съвременната стратегия на НСА „Васил Левски“ има и още няколко важни измерения. Това е отговорният интензивен диалог с държавните институции, нарастваща активност и сътрудничество със спортните и образователните структури в страната и не на последно място – разширяване на сътрудничеството и възможности за подкрепа на нашите възпитаници – специалисти в страната. Взети заедно, всички тези управленски мерки във вътрешноорганизационен план и на полето на обществената активност гарантират на всеки един студент, преподавател и служител не само лична сигурност и перспективи, но и са основа на стабилния напредък, на уважение към нашата общност, към нашата институция НСА „Васил Левски“. В тези условия на всички нас заедно ни предстоят предизвикателства, които ни дават основание все по-пълноценно да развиваме творческото начало, солидарността и стремежа към усъвършенстване като принципи на академизма, прилагани във всекидневието ни. Това е тази сигурна основа, на която Академията гарантира бъдещето на своите възпитаници и на своята социално отговорна мисия.

Пожелавам на всички колеги много сили и здраве, много увереност и решителност в нашия общ път за утвърждаване на Академията, защото тя е нашата идентичност и основа на нашия авторитет.


Честит първи учебен ден, скъпи колеги!

Проф. Лозан Митев

 

 Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share