НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ бе представен публично

На 4 юли 2018 г. се състоя публичното представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“.

Проектът се изпълнява от дванадесет водещи организации, сред които е и Национална спортна академия „Васил Левски“. Партньорите НСА "В. Левски", Регионален исторически музей - София и асоциираният партньор Столична Община са натоварени с отговорната задача да извършат автентична реставрация на Баня "Овча Купел" и да я оборудват със съвременни технологии за изграждане и развитие на Център за върхови научни постижения (ЦВНП) за нуждите на рекреативната индустрия.

Ректорът на НСА проф. Пенчо Гешев бе избран за член на Управителния съвет на регистрирания Консорциум "Наследство БГ".

Публичното представяне на проекта се проведе в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в присъствието на представители на всички партньори, както и на научните и експертните екипи, гости от институции и сродни организации, от бизнеса и медиите. НСА беше представлявана от доц. Бистра Димитрова, автор на разработения проект за Център за рекреативна индустрия и нишов туризъм.

Ръководителят на проекта чл.-кор. проф. дин Иван Илчев направи кратко представяне на целта, задачите и предвидените дейности. Събитието продължи с представяне на всяка от партньорските организации. Екипът на проекта беше поздравен и от Министъра на културата Боил Банов.

Изпълнението на проектните дейности е със срок 70 месеца, а стойността е 29 785 549.49 лева. Основната цел е изграждане на съвременна инфраструктура за научноизследователска и иновационна дейност в сферите на креативните и рекреативни индустрии (Център за върхови постижения „Наследство БГ“), в която ще работят интегрирани екипи за интердисциплинарни изследвания, политики и практики.

Проектните дейности са насочени към разкриване и популяризиране на огромното културно и природно богатство на България, с фокус върху изграждането и развитието на съвременна научноизследователска инфраструктура за нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

В рамките на проект всички партньори ще проведат научни изследвания в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики. Предвижда се изграждане на нови специализирани лаборатории към инфраструктурата на Центъра за върхови постижения, което ще подобри подготовката на млади учени чрез включване в реален научен и развоен процес.

Осигуряването на иновации, базирани на образци и продукти от културното и природно наследство на България и разработването на методики и стандарти за оценка, ще позволи прилагането на иновативни маркетингови стратегии за творческите индустрии и туризма. Изграждането на център за съхраняване на данни (Data Center) и интегрирана информационна система „Наследство БГ“ ще осигурят достъп на разнообразен тип потребители до културното и природно наследство на България. Проектът планира създаване и поддържане на 24-часова програма на първата по рода си „Национална образователна телевизия“ в страната.

Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ освен че ще изследва, съхранява и популяризира българското културно, историческо и природно наследство, ще създава ново наследство чрез съчетаването на съхранените традиции и съвременни технологии.

Допълнителна информация за проекта: http://www.nasledstvo.bg/

За връзка с екипа на проекта: project@nasledstvo.uni-sofia.bg


 Всички


Сподели във Facebook Twitter Share